Skip to main content

Nytt kunskapsdokument om behandling av narkolepsi

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 10:09 CEST

Narkolepsi är en relativt ovanlig sjukdom, och Sverige beräknas cirka 4 000 personer ha diagnosen. Patienter med narkolepsi har ofta en komplex symtombild som kan kräva individualiserat och samordnat expertstöd med insatser från bland annat neurolog, psykiater, sjukgymnast och dietist. Läkemedelsverket publicerar nu en genomgång av kunskapsläget för läkemedelsbehandling av narkolepsi hos barn och vuxna.

Kunskapsdokumentet utgår ifrån ett expertmöte som hölls i februari 2013 med nordisk expertis inom barn- och vuxenneurologi samt epidemiologi och immunologi. En representant från Neurologiskt Handikappades Riksförbund deltog också på expertmötet.

Det finns begränsat med vetenskapligt underlag när det gäller behandling av narkolepsi. Det publicerade kunskapsdokumentet bygger på en växande klinisk erfarenhet och på vetenskapliga studier, och belyser även situationer där läkemedel, som inte har behandling av narkolepsirelaterade symtom som godkänd indikation, behöver användas, så kallad off label-användning.

Dokumentet kommer även att publiceras i tidskriften ”Information från Läkemedelsverket” nr 4 som kommer ut den 13 september 2013.

Om narkolepsi
Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom med symtom som betingas av en störning i regleringen av sömn och vakenhet. Detta medför en oförmåga att upprätthålla såväl stabil vakenhet som nattsömn. Symtomen är dagsömnighet, kataplexi, sömnparalys och hallucinationer relaterade till insomnande och uppvaknande, men symtomen kan skifta mellan olika patienter och dessutom variera över tiden.
 
Narkolepsi uppträder i cirka ett fall per 100 000 personår. En topp i incidenskurvan finns vid 15-30 år. En ökad risk att insjukna hos barn och ungdomar och unga vuxna har även konstaterats efter vaccination med Pandemrix, som genomfördes i samband med den pandemiska influensan A(H1N1) 2009-2010.

Relaterad information

Behandling av narkolepsi

Registerstudie bekräftar ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix hos barn och ungdomar och visar även en riskökning hos unga vuxna (2013-03-26)

Kontakta oss

Tove Hallböök
Docent, överläkare, barnneurolog
Sahlgrenska sjukhuset
070-985 77 31

Kristina Malmgren
Professor, överläkare, vuxenneurolog
Sahlgrenska sjukhuset
031-342 27 63

Tomas Olsson
Professor, överläkare, vuxenneurolog
Karolinska sjukhuset
070-721 35 98

Nils Feltelius
Docent, specialistläkare
Läkemedelsverket
018-17 46 30

 

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.