Skip to main content

Stort intresse för receptfritt i handeln

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:51 CET

Sedan den 1 november har svenska konsumenter kunnat köpa vissa receptfria läkemedel i den vanliga handeln. Förändringen är det sista steget i den omreglering av apoteksmarknaden som påbörjades våren 2008, och är kanske den förändring som hittills varit mest synlig för konsumenter. Drygt 3000 försäljningsställen har hittills anmält försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket.

Av de ca 900 receptfria läkemedel som får säljas i Sverige har Läkemedelsverket beslutat att ca 440 får säljas utanför apotek. Dessa läkemedel har bedömts vara lämpliga för egenvård och har lindriga biverkningar vid normal användning. Varorna måste hållas under uppsikt av butikspersonal och man måste vara 18 år eller äldre för att få köpa.

Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs. Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Då det enligt lagen bara är Läkemedelsverket som har sanktionsmöjligheter är det mycket viktigt att kommunerna och Läkemedelsverket samarbetar. Att kommunerna rapporterar funna brister från sina kontroller till Läkemedelsverket är därför avgörande för att tillsynen ska fungera.

– Intresset för denna nya marknad är stor, och vi har fått anmälningar från många aktörer, säger Läkemedelsverkets chefsinspektör Tor Gråberg. Tyvärr är det många aktörer som har lämnat ofullständig anmälan eller på annat sätt visat att man inte fullt ut tagit till sig regelverket som omfattar handel med vissa receptfria läkemedel.

Sedan den 1 november har Läkemedelsverket tagit emot drygt 3000 anmälningar om handel med vissa receptfria läkemedel. Till dessa tillkommer de butiker (ca 2000) som har en anmälan enligt tidigare lagstiftning om handel med nikotinläkemedel, vars anmälningar fortfarande är giltiga för sådan handel. En anmälan är en förutsättning för att handel med dessa läkemedel ska få bedrivas, och ger Läkemedelsverket och kommunerna kännedom om var tillsyn och kontroll behöver ske.

Anmälningarna prövas inte (dock kontrolleras att alla obligatoriska uppgifter finns med) och någon bekräftelse skickas därmed inte heller ut till aktörerna. Efter anmälan kan handlare starta verksamheten, under förutsättning att ett egenkontrollprogram finns på plats och att regelverket följs. Försäljningsställets inköp av receptfria läkemedel får endast ske genom godkända partihandlare, inte från några andra källor.

– Det är viktigt för säkerheten att både handlare och kommuner förstår och respekterar regelverket, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket. Även receptfria läkemedel är kraftfulla i både positiv och negativ bemärkelse, och måste hanteras på rätt sätt.

Läkemedelsverket kommer i början av 2010 att ta fram en vägledning som stöd för kommunerna i den kontroll som de enligt lagen är utsedda att utföra. Läkemedelsverket planerar också under året att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting anordna utbildningar för kommunernas utsedda inspektörer för att ytterligare stödja kommunerna i deras kontroll.

 

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se