Skip to main content

Utvärdering av maskinell dosdispensering visar på många förbättringsområden

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:06 CET

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utvärderat och sammanställt en rapport om tjänsten med maskinell dosdispensering. Ca 185 000 patienter får idag sina läkemedel via tjänsten, varav det stora flertalet är äldre patienter. Systemet har varit i bruk sedan 1980-talet. I Läkemedelsverkets utvärdering framkommer att patienter och förskrivare är nöjda med dostjänsten, men att det också kan och bör förbättras på en rad områden.

Läkemedelsverket fick i juni 2011 uppdraget att utvärdera dostjänsten (S2011/5886/FST). Den aktuella utvärderingen har genomförts genom litteraturstudier, enkäter till patienter och professionen, intressentseminarier, patientintervjuer samt en sammanställning av relaterade ärenden till Socialstyrelsen.

I takt med att det från och med april i år kommer att finnas flera olika aktörer som tillhandahåller dosdispenserade läkemedel är en utvärdering av dagens system viktig för t.ex. upphandlingsprocesser, kvalitetsuppföljning och att nå ökad kunskap om dosdispenseringens för- och nackdelar.

Utvärderingen visar att det finns stöd för att följsamheten till medicineringen förbättras med hjälp av dostjänsten, däremot går det inte att med aktuell kunskap dra några slutsatser om tjänsten leder till ökad patientsäkerhet i jämförelse med traditionell läkemedelshantering.

- Både patienter och förskrivare anger i enkätsvaren att dostjänsten bidrar till ökad följsamhet till medicineringen och en ökad patientsäkerhet i läkemedelshanteringen, säger Anders Carlsten, direktör på Läkemedelsverket. Samtidigt finns signaler från registerstudier om att dostjänsten kan innebära en risk för sämre läkemedelsbehandling. Patienter med dosläkemedel har ofta fler läkemedel, och behandlingen förblir oftare oförändrad under längre tid än vid vanlig förskrivning.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att dostjänsten kan och bör förbättras på flera punkter, främst tillgänglighet, ordinationsprocessen, regelverket, uppföljning, kunskap och information samt praktisk tillämpning och utformning.

Utredningen har gjorts i samråd med bland annat Apoteket AB, Socialstyrelsen, TLV, SKL och LIF. En remiss för synpunkter skickades i december 2012 till ett trettiotal aktörer.

Relaterad information

Utvärdering av dostjänsten (PDF) 

Kontakta oss

Anders Carlsten
Direktör Användning
018-16 77 64

Lena Ring
Projektledare
018-17 48 92

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.