Länsstyrelsens satsning gav resultat – 30 av 50 deltagare har gått vidare till anställning

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 08:25 CET

För två år sedan gav regeringen 190 statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktikplatser för nyanlända och personer med funktionsvariation. Målet var att få ut 2 000 personer i praktik. I snitt drygt 10 praktikanter per myndighet. Idag kan Länsstyrelsen konstatera att myndigheten tagit emot drygt 50 praktikanter och att fler än 30 av dem har gått vidare till någon form av anställning.

– Länsstyrelsen i Dalarnas län var den länsstyrelse som tog emot näst flest praktikanter under 2018. Regeringskansliet har också lyft fram Dalarna som ett gott exempel, säger Valentina Söderberg, Länsstyrelsens projektledare för projektet ”Fler nyanlända och personer med funktionsnedsättning i staten”.

Länsstyrelsens egna målsättning har varit att skapa utrymme för 64 praktikperioder under 2017–2018. Där en praktikperiod är 3 månader. Redan i juni 2018 hade myndigheten tagit emot 50 praktikanter som tillsammans genomfört 76 praktikperioder.

– Det är ett fantastiskt resultat och extra roligt är att satsningen haft en sådan positiv effekt, säger Valentina. Fler än 30 av deltagarna har idag gått vidare till någon form av anställning, 12 av dem på Länsstyrelsen. Av övriga deltagare så har 9 gått vidare till studier, 5 har en pågående praktik, 3 är arbetssökande, 2 är sjukskrivna, 2 är föräldralediga och 1 deltagare har gått i pension.

– Vår myndighet ligger högt på listan över de som skapat flest praktikantplatser och det är vi stolta över, säger landshövding Ylva Thörn.

Som en avslutning på praktiksatsningen kommer Länsstyrelsen att ordna en gemensam matlagning med praktikanterna. Tillsammans med anställda på myndigheten kommer man att laga mat och smaka på rätter från olika länder. Media är varmt välkomna att närvara under arrangemanget.

När: Aktiviteten kommer att ske mellan kl.16.00 till 19:00 onsdagen den 21 november. Media är välkomna från kl.16.30
Var: Främby väg 20 (Gamla Scania området, YA akademins lokaler)

För mer information kontakta
Valentina Söderberg, projektledare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010 225 03 89
Mail: valentina.soderberg@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

För två år sedan gav regeringen 190 statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktikplatser för nyanlända och personer med funktionsvariation. Målet var att få ut 2 000 personer i praktik.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Så upptäcker vi barn som utsätts för våld

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:02 CET

Att små barn bevittnar, utsätts för eller riskerar att bli utsatta för våld är vanligare än många tror. De som arbetar inom skolan har en viktig roll för barns välbefinnande och trygghet. Med mer kunskap om våldsutsatthet och hur barn signalerar ökar chanserna att förstå och hjälpa de utsatta barnen. Därför bjuder Länsstyrelsen in till en kunskapshöjande dag på temat ”Våld mot barn”. Dagens inleds av landshövding Ylva Thörn och media är varmt välkomna.

Forskning visar att barn som utsätts för våld löper ökad risk för missbruk, kriminalitet, rökning, ätstörningar och andra riskbeteenden i vuxen ålder. Även risken för allvarliga sjukdomar ökar, kanske som en följd av riskbeteendena. Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta förebyggande för att och bekämpa alla former av våld i nära relationer. Det gäller inte minst barn som far illa.

– Talar man inte om problemen så kan man inte förändra någonting. Därför är det så viktigt att vi samlar de aktörer som har möjlighet att göra skillnad. Genom att dela erfarenheter och sprida kunskap om våldet så ökar våra möjligheter att både se och förhindra att barn far illa. Därför är det här en väldigt viktig dag, säger Elsie-Marie Björk, handläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Under dagen kommer Moa Mannheimer, psykolog och chef på Barnfrid – nationellt kunskapscentrum, prata om barns behov i utsatta situationer. Det blir också en fördjupning i handledningsmaterialet ”Liten och trygg” som vänder sig till länets förskolepersonal. Även rädda barnen medverkar. Dagen avslutas med en paneldiskussion för att finna samsyn.

Läs hela programmet här

När: Tisdagen den 20 november, kl. 09.00 – 16.00
Var: Galaxen i Borlänge
Anmälan: För att skapa så bra förutsättningar för medierapportering som möjligt vill vi att ni meddelar er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se, senast måndag den 19:e.

För mer information kontakta:
Elsie-Marie Björk, handläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: Elsie-Marie.Bjork@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 27

Rusmira Pérez Dervisic, strateg, Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära relationer,
Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 30

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Med mer kunskap om våldsutsatthet och hur barn signalerar ökar deras chanser att förstå och hjälpa de utsatta barnen. Därför bjuder Länsstyrelsen in till en kunskapshöjande dag på temat ”Våld mot barn”. Dagens inleds av landshövding Ylva Thörn och media är varmt välkomna.

Läs vidare »

Borlängeborna har närmast till skyddad natur i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 14:17 CET

Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB.

Pressinbjudan: Hur pratar vi om hedersrelaterat våld?

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:11 CET

Av de människor som flytt till Sverige under de senaste åren kommer många från länder med starka hederskulturer. Representanter för det svenska samhället möter dem vid samhällsorientering och föräldrastödskurser, i skolan och hos socialtjänsten. Flera upplever att det hedersrelaterade våldet är en känslig fråga som är svår att prata om. Därför bjuder vi in till en kunskapshöjande dag.

Frågan om bisyssla på Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått en lösning

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 16:09 CET

De centrala förhandlingar som nu avslutats har gett en samsyn kring viktiga och avgörande frågor kring bisysslor hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Förhandlingarna mellan ST och Arbetsgivarverket har pågått från början av juni fram till nu. Processen som helhet har inneburit att parterna har närmat sig varandra och den ömsesidiga förståelsen har ökat. Därmed har man också hittat konstruktiva lösningar.

- Vi har samarbetat bra och i dialog hittat bra lösningar. Det handlar huvudsakligen om att definiera under vilka omständigheter som bisysslorna kan innebära en förtroendeskada för myndigheten som helhet, säger Landshövding Ylva Thörn. Detta innebär att vi drar tillbaka förbudet om bisyssla.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

De centrala förhandlingar som nu avslutats har gett en samsyn kring viktiga och avgörande frågor kring bisysslor hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Samla på trädstammar och gör ängsmark av gräsmattan – Dalarna har fått en ny handlingsplan för grön infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 07:00 CET

Onsdagen den 31 oktober bjuder Länsstyrelsen in till pressträff där vi lanserar Dalarnas nya handlingsplan för grön infrastruktur. På plats i Borlänge visar vi också på ett konkret exempel där man tänkt på den gröna infrastrukturen i samband med byggandet av nya Paradisskolan i Tjärna.

Pressvisning: Ny utbildningstävling ska göra Dalarna mer jämlikt

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 07:00 CEST

För att göra Dalarna till en plats där alla människor – oavsett kön och bakgrund – får sina rättigheter tillgodosedda har åtta kommuner och organisationer i länet valt att satsa på en ny webbutbildning i inkluderande bemötande: Ett Dalarna för alla. Samtidigt tävlar de om vilken organisation som kan utbilda flest medarbetare.

Påminnelse om presskonferens: 2020 blir barnkonventionen svensk lag – nu sätter Dalarna barnens rättigheter i fokus

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 08:49 CEST

24 och 25 oktober bjuder Länsstyrelsen, tillsammans med Rädda barnen, in länets aktörer till kompetenshöjande dagar med fokus på barnens rättigheter.

Presskonferens: 2020 blir barnkonventionen svensk lag – nu sätter Dalarna barnens rättigheter i fokus

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 11:36 CEST

24 och 25 oktober bjuder Länsstyrelsen, tillsammans med Rädda barnen, in länets aktörer till kompetenshöjande dagar med fokus på barnens rättigheter. Hur skapar vi lika uppväxtvillkor för barn i Dalarna? Hur möter vi barn i utsatta situationer? Och vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag?

Pressinbjudan: med natur och friluftsliv skapar vi attraktiva stadsmiljöer

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 07:00 CEST

Idag arrangeras länets årliga tankesmedja för friluftsliv. Här samlas myndigheter och organisationer som arbetar med friluftslivsfrågor i Dalarna. Arrangemanget hålls i Falun. I år är temat grön fysisk planering och tätortsnära natur. Alla behöver tillgång till bra friluftslivsmiljöer, så hur når vi dit?

Under dagen kommer deltagarna bland annat att få lyssna på:

 • Smedjebackens kommun som berättar hur man har använt Naturvårdsverkets metod för kartläggning av lokalt friluftsliv.
 • Falu kommuns undersökning av sociala värden vid Lugnets naturreservat samt arbetet med att förvandla det militära övningsområdet Myran till ett grönområde.
 • Vansbro kommuns arbete med detaljplanering för nya tomter och friluftsliv i ett gemensamt område.

Dessutom blir det ett ute-pass där deltagarna får diskutera hur man kan planera för grönområden och få med både natur och rekreation. Läs hela programmet här.

Media är varmt välkomna till det sistnämnda passet mellan kl 13-14. Vi kommer att vara på Myranområdet i närheten av Scandic hotell i Falun. Kontakta nedanstående för mer information om var vi håller hus och kan möta upp er.

För mer information kontakta
Maria Jons, kommunikatör, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: maria.jons@lansstyrelsen.se
Tel: 072 227 70 25

Nyttiga länkar

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Idag arrangeras länets årliga tankesmedja för friluftsliv. Här samlas myndigheter och organisationer som arbetar med friluftslivsfrågor i Dalarna. Arrangemanget hålls i Falun. I år är temat grön fysisk planering och tätortsnära natur. Alla behöver tillgång till bra friluftslivsmiljöer, så hur når vi dit?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lolxttbta.yqlaimrshhonmm@lmsanqgssxhtyfzrevglslpenqo.skzeye
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • dapxnihyelgt.fzsalqct@vjlaipnsotstjtyrxlelilsectn.vqseyr
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige