Skip to main content

Värdefull våtmark blir naturreservat

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 07:30 CEST

Bild på myrmark i Sälsflottens nybildade naturreservat

Länsstyrelsen Dalarna har fattat beslut om att bilda Sälsflottens naturreservat. Området sprider ut sig över Vansbro och Gagnefs kommuner och tillhör en av Sveriges värdefullaste våtmarker. Det är en viktig livsmiljö för flera fågelarter som nu skyddas.

Strax söder om Västerdaläven, mellan Nås och Björbo, ligger Sälsflotten; en samansättning av olika sorters våtmarker som omgärdas av skogbeklädda bergsryggar. Myren är en värdefull livsmiljö för en mängd fåglar. Bland annat häckar typiska myrfåglar såsom storspov, ljungpipare, grönbena och tofsvipa på Sälsflotten. För fåglarna är det viktigt att våtmarken är vidsträckt och flerdelad. Det innebär god tillgång till både trygga boplatser och föda.

– Som besökare i Sälsflotten har du möjlighet att uppleva denna stillsamma myr på egen hand. Våtmarkerna breder ut sig runtomkring dig, och vänder du blicken söderut så ser du Birtjärnsbergets siluett mot horisonten. Det är en vacker plats, som kan vara svårtillgänglig eftersom våtmarken inte alltid bär fotgängare, berättar Maria Blomkvist, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Sälsflotten är med i Myrskyddsplanen för Sverige, där landets mest värdefulla våtmarker ingår. Myrmarken är också utpekad till Natura 2000-område och är en del av det Europeiska nätverket av värdefull natur.

– Att bilda naturreservatet är ett naturligt steg för att fullfölja skyddet av områdets naturvärden, säger Maria Blomkvist.  

För mer information kontakta: 
Maria Blomkvist, naturskyddshandläggare
mail: maria.blomkvist@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 03 21 

Läs mer om naturreservatet på:
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/salsflotten/Sidor/default.aspx

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.