Skip to main content

Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen

Nyhet   •   Dec 20, 2013 15:07 CET

2 kap. 1 och 1a §§ kulturmiljölagen (1988:950)

Riksantikvarieämbetet har idag presenterat en ny vägleding för kulturmiljölagen som börjar gälla vid årsskiftet. Vägledningen är inriktad på den del av den nya lagen som rör fornlämningar och särskilt hur de statliga myndigheterna ska hantera att en tidsgränsen införts i lagen.  

Tidsgränsen är ett tillägg till de tidigare rekvisiten eller kriterierna för vad som räknas som en fornlämning. Sedan tidigare beskriver lagen, att en fornlämning är en lämning efter människors verksamhet från forna tider som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Från och med 2014 gäller även att lämningen ska kunna antas vara tillkommen före år 1850. Lämningar som tillkomit efter 1850 och som har ett högt kulturhistoriskt värde
kan fornlämningsförklaras av Länsstyrelsen.  

Den nu presenterade vägledningen ska ge råd och stöd till de statliga myndigheterna, och då särskilt länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, om hur de ska hantera lagstiftningen efter årsskiftet, vad som ska betraktas som fornlämning samt ge stöd till hur en fornlämningsförklaring ska gå till.  

Länsstyrelsen i Kronoberg ser att vägledningen tydliggör fornlämningsbegreppet och möjliggör en rättsäker och effektiv handläggning med den nya lagen som stöd efter årsskiftet. Vägledingen kommer under 2014 att fördjupas och utvecklas och omfatta även andra områden. Länsstyrelsen ser fram
emot detta arbete och kommer vara den regionala parten i kontakter med statliga verk.  


Mer information finns på riksantikvarieämbetets webbplats.

Kontakt på Länsstyrelsen: Markus Boxe, arkeolog