Skip to main content

Växa, leva och bo i ett hållbart samhälle

Nyhet   •   Feb 19, 2016 10:21 CET

Idag får Dagens Nyheters prenumeranter en bilaga med dagens tidning, med Boverket som avsändare. I bilagan finns två artiklar om och av Länsstyrelserna. Den ena handlar om nyanländas bostadssituation, den andra om att möta klimatförändringar med god samhällsplanering. I samband med detta vill Länsstyrelsen i Kronoberg ta tillfället i akt och visa hur arbetet med dessa frågor ser ut i vårt län.

Bostadskris. Ett ord som ofta ses i rubriker och som nämns som en av samhällets stora utmaningar. Med höstens och vinterns flyktingströmmar har bostadsfrågan aktualiserats på nya sätt. Lägg därtill att klimatförändringar ställer krav på dagens och framtidens byggnationer, så har vi en gedigen ekvation att lösa.

Befolkningen i Kronobergs län har vuxit med omkring 2 000 personer/år. Just nu växer alla kommuner i länet och det finns ett behov av ungefär 1 000 nya bostäder varje år berättar Fredric Norrå, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Kronoberg:

– De flesta kommuner har idag en brist på bostäder, vilket dels beror på att antalet nyanlända har ökat men också på ett stort behov bland unga och studerande som inte har haft möjlighet att flytta hemifrån. Det skulle behöva byggas dubbelt så mycket bostäder än vad som görs idag och enligt mig är det främst mindre och billiga hyreslägenheter som behövs för att få en balans på bostadsmarknaden.


I Kronoberg byggs det ungefär 500-600 bostäder varje år och mest byggs det i Växjö kommun. För några år sedan fanns det färdiga detaljplaner för omkring 4000 bostäder i Växjö, vilket innebär att man kan börja bygga.

– Det finns självklart flera anledningar till varför det inte byggs på dessa platser. Många gånger vill byggherren avvakta köpare eller så finns det skäl till att bygga i etapper. Det kan också handla om att förutsättningar har förändrats och att det inte längre är läge att bygga på en plats som tidigare var aktuell, förklarar Fredric Norrå.


Klimatförändringar – en viktig del i planeringen och utformningen av bostäder

I planeringen av bostäder är det också viktigt att ta hänsyn till de klimatförändringar som vi befinner oss mitt i. Hur nya byggnader både planeras och utformas är nämligen av avgörande betydelse för samhällets påverkan på klimatet.

– Dels påverkar byggnadernas geografiska placering vårt behov av transporter. Dels avgör byggnadernas utformning hur stor energianvändning som såväl själva byggnationen som driften av byggnaderna får. Lika länge som byggnaden finns kvar, lika länge påverkar den ju klimatet varpå långsiktighet är a och o, förklarar Max van Meeningen, miljövårdsenheten.


I Kronoberg är den stora utmaningen framför allt att klimatet blir mer opålitligt med mer extremväder som skyfall och värmeböljor.

– För att undvika att byggnaderna ska skadas av t ex skyfall är det viktigt att vatten- och avloppssystem klarar ökande påfrestningar, säger Max van Meeningen.

För att underlätta kommunernas planering av framtida bebyggelse tar Länsstyrelsen fram planeringsunderlag. Det kan till exempel handla om kartor som visar lågpunkter och ytavrinningsvägar eller var frekventa översvämningsområden finns. Planeringsunderlaget kan också vara behjälpligt i kommunernas arbete med att skydda befintlig bebyggelse.


Nya invånare vill bosätta sig i vårt län

Ytterligare en faktor som har betydelse för bostadssituationen är en ny lag som träder i kraft den 1 mars. Lagen innebär att alla Sveriges kommuner ska delta i bosättningen och mottagandet av nyanlända. Det blir således inte längre möjligt att tacka nej till kommunplaceringar av nyanlända. Till Kronoberg anvisas 249 nyanlända under 2016 och Migrationsverket beräknar att ca 1540 nyanlända flyttar hit på egen hand.

– De senaste tio åren har inflyttningen av nyanlända ökat varje år, där bostadsbristen visat sig vara ett reellt hinder för integration och flera familjer tvingas bo i samma bostad. Samtidigt så är vårt län i behov av fler invånare där nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar är en viktig del av lösningen för att öka befolkningsmängden, tillväxten och för att länets behov av arbetskraft ska kunna tillgodoses, säger Gisela Andersson, integrationsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.Att behovet av bostäder är stort, rådet det inget tvivel om. Att klimatförändringar har en avgörande betydelse för byggnationers planering och utformning går också att konstatera. Vägen dit kan tyckas lång, men genom samarbete mellan olika aktörer där olika kompetenser tas tillvara, så bör även denna ekvation gå att lösa. Det handlar i grund och botten om att ge dagens invånare en möjlighet att växa och leva i vår region, ett värdigt mottagande av nya invånare och vikten av att skapa ett samhälle som håller för en lång tid framöver.