Skip to main content

Ett grönare Kronoberg tack vare klimatavtal

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 08:12 CEST

En uppföljning som Länsstyrelsen gjort av de klimatavtal som tecknades med organisationer i länet under 2010, visar på goda resultat och positiva effekter.

2010 undertecknade Länsstyrelsen i Kronobergs län klimatavtal med tre organisationer; HSB sydost, Landstinget Kronoberg och Stena Aluminium AB. Resultatet från uppföljningen visar att organisationerna genomfört nästan alla åtgärder som klimatavtalen innehöll. Bland åtgärderna kan nämnas:

Värme från Stena aluminiums rökgaser, som tidigare gick rakt ut i luften, tas tillvara och förs in i fjärrvärmenätet i Älmhult. Vid maximal kapacitet kan det värma motsvarande 1 200 villor (25 GWh).

Landstingets inköp av ekologiskt producerade livsmedel har ökat, till en nivå av 46 procent av det totala inköpsvärdet.

HSB Sydost ersätter bensin- och dieseldrivna bilar med biogas- eller elfordon. De har idag 20 biogasbilar och 5 eldrivna servicefordon.

- Klimatavtalet har inneburit en morot och blåslampa för oss på HSB Sydost och har inspirerat oss till att utveckla en ny miljöplan. En framgångsfaktor har varit att vi arbetat med att få med hela
organisationen i arbetet för en hållbar utveckling, säger Börje Nilsson, VD HSB Sydost.

Bakgrund
Klimatavtal är frivilliga avsiktsförklaringar som syftar till att bidra till minskad klimatpåverkan och samtidigt lyfta fram goda exempel bland länets företag och organisationer. På så vis kan goda föredömen inspirera fler och tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid. Att utforma klimatavtal är ett av de arbetssätt som Länsstyrelsens använder för att uppfylla regeringens klimat- och energiuppdrag
samt för att uppfylla de nationella och regionala miljömål som finns inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

För ytterligare information, kontakta:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Per-Anders Persson
076-127 18 97

Stena Aluminium AB
Erika Richard
010-445 95 18

HSB Sydost
Sofie Flodin
010-451 31 19

Landstinget Kronoberg
Petra Larsson
0470-58 84 99

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se