Skip to main content

Ett rökfritt Sverige 2025?

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 10:24 CET

Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning och 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar i Sverige. Rökning är också vår tids enskilt största förebyggbara riskfaktor för sjukdom och för tidig död. Det finns därför all anledning att på bred front mobilisera det förebyggande arbetet med målsättning om ett rökfritt Sverige.

Vi aktörer i Livsstil Kronoberg går nu ut gemensamt och kraftsamlar under de nationella uppmärksamhetsveckorna, vecka 41–47, gällande dopning, alkohol och tobak. Vecka 47 fokuserar vi särskilt på tobak genom att uppmärksamma en rad aktiviteter som genomförs i vårt län, i det förebyggande arbetet för att minska tobaksbruket. Aktiviteterna visas i en gemensam kalender för länet.

– Att Region Kronoberg, kommunerna, polisen, Länsstyrelsen och många andra myndigheter och organisationer nu gemensamt börjat arbeta för ett Rökfritt Sverige 2025 känns inspirerande, säger Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

En av aktiviteterna under vecka 47 är "Uppmärksamma tobaksfria veckan på Linnéuniversitetet" som arrangeras av Region Kronoberg och Campushälsan. Ett annat exempel är utskick av nyhetsbrev som Region Kronoberg gör till alla tobaksavvänjare, för att uppmuntra att de lyfter tobaksarbetet på sin arbetsplats. Ytterligare exempel på aktivitet är den tillsyn enligt tobakslagen hos kommuner i länet, som Länsstyrelsen i Kronobergs län kommer att utföra under vecka 47 och framåt. Under vecka 46 hade Region Kronoberg öppet hus på Sigfridsområdet, Centrallasarettet och Ljungby lasarett där man visade upp goda exempel från sitt tobakspreventiva arbete.

Under hösten har både Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län tagit beslut om stöd för strategin Tobacco Endgame. Flera kommuner i landet har också anslutit sig. Och nu välkomnar vi även länets kommuner in i detta arbete.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett antal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Idag stödjer 129 organisationer och myndigheter kravet på ett politiskt beslut och en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem, ett mål som Sveriges regering också ställt sig bakom.

För mer information kontakta:
Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län 010-223 74 26.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se