Skip to main content

Kulturmiljöer vid vatten och vattenvård - en utmaning för framtiden!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 12:03 CET

Elva län i södra Sverige har under sju år inventerat och dokumenterat ca 1 500 kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. Det är till exempel flottningslämningar, kvarnar, sågar, dammar och kraftverk. I en slutkonferens den 18 november på Historiska museet i Stockholm kommer en del av resultaten att presenteras. På konferensen ska man också diskutera hur målen om bättre vattenkvalitet, rikare biologisk mångfald och bevarade kulturmiljöerna vid våra vattendrag kan nås.

Många åtgärder som görs för att förbättra ekologi och biologi i våra vattendrag berör kulturmiljövärden. Ofta behöver avvägningar göras mellan olika intressen och där är kunskap och förmågan att arbeta tvärsektoriellt av största vikt.

Per Ängqvist, miljöministerns statssekreterare, kommer att berätta om hur regeringen arbetar tvärsektoriellt. Lars Amréus och Jakob Granit, generaldirektörer för Riksantikvarieämbetet respektive Havs- och vattenmyndigheten kommer att ge lite tankar om ”Vägen framåt”. Dessutom medverkar flera företrädare från föreningar och förbund i programmet.

Vi vet nu att det finns många värdefulla kulturmiljöer vid våra sjöar och vattendrag. Vi har hittat rester efter skvaltkvarnar och andra anläggningar, och det finns dammar med kvarn- och sågmiljöer som kan vara anlagda redan på medeltiden. Man vet också att det har flottats i nästan alla vattendrag i södra Sverige!

— Vi ska inte glömma bort vattenkraftens betydelse för industri- och samhällsutvecklingen. Det måste gå att hitta lösningar för att både förbättra vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden samtidigt som kulturmiljöns värden bevaras, säger projektledarna Coco Dedering och Ann-Katrin Larsson på Länsstyrelserna i Kalmar resp. Västra Götaland.

Inom projekten har länsstyrelserna också utvecklat samarbetet både mellan och inom länen. Detta kommer underlätta förståelsen för de olika intressen som finns vad gäller vatten- och kulturmiljövårdens mål. Men vi har inte nått ända fram och det finns flera utmaningar för framtiden som inte länsstyrelserna själva kan lösa.

— Vi har höga förväntningar på konferensen, säger Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Södra Östersjön och ordförande i projektens styrgrupp. Vi tror att det blir konstruktiva och givande samtal så att vi kan fortsätta att förbättra det tvärsektoriella samarbetet även när projekten avslutats.

Kontakt:

Bohman Irene, tel: 010- 223 84 12irene.bohman@lansstyrelsen.se

Coco Dedering tel: 010-223 85 22

Ann-Katrin Larsson, tel: 010-224 51 06 Ann-Katrin.Larsson@lansstyrelsen.se

Karl-Oskar Erlandsson, tel: 010-224 02 27 karl-oskar.erlandsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se