Skip to main content

Ny handlingsplan ska stärka arbetet med alkohol- och drogrelaterade frågor i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 07:59 CEST

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp har fastställt en regional handlingsplan som ska ses som stöd och vägledning kring frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande arbetet. Handlingsplanen utgår från regeringens nationella strategi och kommer också att knytas till arbetet med den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

– Handlingsplanen kan bidra till att myndigheter och organisationer stärker ANDT-arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar, säger Anna Ståhl, Länssamordnare för alkohol- och drogfrågor på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sedan 1980-talet har Livsstil Kronoberg arbetat med alkohol- och drogfrågor och är idag en god plattform för det fortsatta arbetet i länet. Handlingsplanen som nu fastställts är ett led i det gemensamma arbetet och ansvaret för att uppnå ett samhälle med minskade ANDT-relaterade problem. Syftet är också att skapa en hållbar och långsiktig regional struktur i Kronobergs län.

Den nationella strategi som antagits av riksdagen för just arbetet med ANDT har sju mål som anses prioriterade. Med utgångspunkt i den nationella strategin innehåller Kronobergs handlingsplan prioriterade målområden, bland annat barn och ungas uppväxtvillkor.

– Dessa mål ligger inom ramen för Livsstil Kronobergs samverkansområden, dvs. ANDT- förebyggande och brottsförebyggande arbete.  För lokala aktörer ska planen ses som ett verktyg som kan ge stöd och vägledning i det egna arbetet. Planen anger också tips på aktiviteter som man på lokal nivå kan genomföra för god måluppfyllele, säger Anna Ståhl.

Kontakt:
Anna Ståhl, Länssamordnare alkohol- och drogfrågor, Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 71 82
anna.stahl@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se