Skip to main content

Regeringens satsning ger guld och gröna skogar i Kronoberg

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 10:03 CET

Naturvårdsverket har beslutat att öka anslagen till länsstyrelsernas arbete med bevarande och skötsel av värdefull natur. För Kronobergs del innebär det ett markant tillskott för att bevara värdefull natur. Vi får också 2,5 miljoner kronor extra att sköta skyddad natur.

Länsstyrelsen kommer att använda tillskottet till att bilda fler naturreservat och teckna nya naturvårdsavtal, till exempel skogsområden som på markägares initiativ blir bevarade, s.k. Kometobjekt.

- Vi kommer även att satsa mer på att slutföra tidigare nedprioriterade reservatsärenden samt att uppdatera bevarandeplaner i Natura 2000-ormråden*, säger Heléne Pettersson, naturskyddshandläggare

Pengarna kommer också att användas till att göra befintliga naturreservat tillgängliga och att genomföra skötselåtgärder, till exempel restaurera betesmarker och sätta upp stängsel för att kunna ha kvar betesdjur i dessa områden.

– Det är efterlängtade medel! Åtgärderna som vi planerar är nödvändiga för att kunna bevara en biologisk mångfald, säger Ellen Flygare, reservatsförvaltare.

Att Kronobergs län får fler naturreservat betyder också mycket för besöksnäringen eftersom naturen har en stor dragningskraft.

Satsningen på värdefull natur ger arbetstillfällen

Förutom att pengarna är välkomna för fortsatt bevarande av värdefull natur och nödvändiga skötselåtgärder i naturreservat, kommer de även att generera arbetstillfällen.

– En indirekt effekt av de ökade anslagen är att de leder till ökad sysselsättning, i form av de tjänster som nu efterfrågas för att utföra skötsel- och tillgänglighetsåtgärder. Det kan vara allt från att reparera en gammal spång till att sätta upp en ny informationsskylt i något av länets naturreservat. Biologisk mångfald och sociala värden går hand i hand, säger Kristina Alsér, Landshövding.


Fakta

Länsstyrelsen i Kronoberg kommer att utöka naturreservaten i Toftaholm och Hissö. Länsstyrelsen kommer också att prioritera tillgänglighets- och skötselåtgärder i naturreservaten Hackekvarn, Lunden, Ekefors och Vakö myr.

* Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU som bygger på EUs fågeldirektiv samt art-och habitatdirektiv. Syftet är att bevara värdena i områdena långsiktigt.


För mer information, vänligen kontakta:

Ellen Flygare, reservatsförvaltare, 010 – 22 37 468

Heléne Pettersson, naturskyddshandläggare, 010 – 22 37 456

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se