Skip to main content

Fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i Skånes värdefulla vatten

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2017 08:53 CEST

Bilden är från en kvarnmiljö i Vramsån och har i övrigt inget med texten att göra.

Länsstyrelsen Skåne har fått 2,6 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att öka den biologiska mångfalden i Skånes mest värdefulla vattendrag och öka möjligheten för fisk att vandra och reproducera sig i åarna.

– Det här är ett viktigt bidrag för att återskapa goda levnadsvillkor för fisk i skånska åar. Projektet förväntas även få en positiv effekt på kustvattnen i form av ökade bestånd av havsvandrande fisk och mindre övergödning i havet, säger Karin Olsson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Budget på 8,7 miljoner

Den totala budgeten för projektet är 8,7 miljoner kronor, vilket bygger på att Jordbruksverket beviljar ytterligare en projektansökan. Tre delprojekt ingår: tillsyn och åtgärder vid artificiella vandringshinder, återskapande av svämplan och miljöanpassad rensning.

– Ett stort problem i Skåne är de hundratals vandringshinder som vi människor har skapat i åarna. I många värdefulla vatten har möjligheterna skurits av för fisk och andra vattenlevande djur att röra sig fritt upp- och nedströms, säger Karin Olsson.

Vandringshinder

De flesta vandringshinder utgörs av dämmen. Projektet syftar till att bedriva tillsyn vid dämmen och ta fram åtgärder som ökar fiskens möjlighet till fri passage. Ett nära samarbete sker mellan vattenvård och kulturmiljö på Länsstyrelsen för att tillgodose olika intressen. Länsstyrelsen Skåne har för avsikt att fortsätta med kulturhistoriska inventeringar och värderingar av kulturmiljöer vid vatten. Om intressekonflikter uppstår undersöker Länsstyrelsen möjligheter till kompromisslösningar mellan de allmänna intressena.

Svämplan

En annan del i projektet är att återskapa fungerande svämplan (platser där åar kan flöda över), som har försvunnit ur landskapet på grund av utdikning och rätning av vattendrag. Svämplan har en viktig roll för att minska översvämningsriskerna i bebyggda områden. Restaurering kan ske genom att höja vattendragens bottnar eller återskapa slingrande åfåror och se till att svämplanen är bevuxna istället för plöjd åkermark.

Underhållsrensningar

Dessutom ska Länsstyrelsen i projektet utreda hur behovet av rensningar och deras negativa effekter på miljön kan minskas. De underhållningsrensningar av diken och vattendrag som har utförts under lång tid har skapat problem med erosion och förändring av bottenförhållanden.

För mer information, kontakta Lukas Österling, 010-224 17 18 eller Karin Olsson, 010-224 17 20, båda vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.