Skip to main content

​Ny handlingsplan: Så ska Skånes unika artrikedom bevaras

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 08:30 CEST

Foto från Brösarps backar, en av värdetrakterna i Skåne. Foto: Björn Olsson, Länsstyrelsen Skåne

Nu finns 55 konkreta förslag för att bevara Skånes unika rikedom av arter och livsmiljöer. De ingår i Länsstyrelsen Skånes förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019–2030.

– Det här kan vara en av de viktigaste planerna under hela 2000-talet för den biologiska mångfalden i Skåne. Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län i landet med flest hotade arter. Nu har vi möjlighet att göra bestående insatser för den biologiska mångfalden, säger Cecilia Backe, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Handlingsplanen följer i spåren på naturvårdsstrategi för Skåne som kom för två år sedan, ”Vägen till ett biologiskt rikare Skåne”. Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur innehåller 55 konkreta förslag för att förverkliga ambitionerna som beslutats om i strategin.

Förslagen finns inom sju utpekade naturtyper:

  • Gräsmarkernai Skåne har förutom höga biologiska värden också höga kulturella värden men gräsmarkerna minskar i ett snabbt föränderligt landskap och nu gäller det att vända denna trend.
  • Sandmarkernai Skåne tillhör några av de mest artrika biotoperna i norra Europa och det är angeläget att slå vakt om den biologiska mångfalden i dessa.
  • Ädellövskog i det öppna landskapet, det vill säga skog och träd av bok, ek, ask, alm, avenbok, lind, lönn eller körsbär som räknas till de ädla trädslagen, är prioriterade miljöer i Skåne. Skåne län har högst andel ädellövskog i landet och här finns även flera rödlistade arter.
  • Skånes marina miljöer är otroligt varierade, från salt till bräckt vatten, vilket ger helt olika miljöer och arter längs våra tre kuster. Men de är också utsatta för ett hårt tryck från trålning, exploatering och föroreningar.
  • Skånes vattendrag utgör artrika miljöer med höga värden, men våtmarker har dikats ut och vattendrag har rätats under lång tid. Vattenmiljöerna behöver restaureras samtidigt som återstående värden värnas och utvecklas.
  • Våtmarkernahar stor betydelse för många arter och vattenregleringen i stora delar av landskapet.
  • Skånes tätortsnära och urbana miljöerär mycket viktiga för rekreation och folkhälsa i vår tätbefolkade del av landet. Den gröna infrastrukturen behöver utvecklas i dessa områden trots att det är ett hårt exploateringstryck i vår expansiva region.

    –Insatsområdena är utvalda efter våra skånska förutsättningar och våra speciella ansvarsarter och miljöer. Nu gäller det att skydda, utveckla och koppla ihop dessa miljöer i landskapet, säger Johan Niss, projektledare för regional handlingsplan för grön infrastruktur, Länsstyrelsen Skåne.

Förslaget går nu ut till remiss till skånska kommuner, markägare, föreningar, organisationer och andra berörda. Remisstiden går ut 8 juni.

För mer information, kontakta projektledare Johan Niss, 010-224 15 26, eller Cecilia Backe, chef för naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 16 53.

Här kan du läsa förslaget till handlingsplan för grön infrastruktur

Här kan du läsa mer om grön infrastruktur i Skåne

FAKTA:

Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur, alltså en plan för ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Arbetet syftar till att bevara och restaurera den biologiska mångfald som finns naturligt i det skånska landskapets skogar, odlingslandskap, våtmarker, sjöar, vattendrag och hav. Handlingsplanen ska också bidra till att främja de ekosystemtjänster som den gröna infrastrukturen producerar.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.