Skip to main content

​Uppgraderad anläggning på Befesa Scandust: driften igång om en månad

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 17:44 CET

Omfattande miljöskyddsåtgärder, en uppgradering av delar av anläggningen samt en realistisk plan för kvarstående åtgärder gör att Länsstyrelsen bedömer att driften på Befesa Scandust kan återupptas inom en månad.

Länsstyrelsen gör bedömningen efter gårdagens avstämningsmöte med Befesa Scandust. Bolaget har under den senaste månaden genomfört täthetsprovning och relining av brunnar och avloppsledningar, utfört tankbesiktning, testat en ny torr slamhantering, påbörjat projektering av en sluten hantering av stoft, städat och uppgraderat anläggningen, genomfört markundersökningar samt påbörjat sin Seveso-prövning. Bolaget har också redovisat en realistisk plan för återstående krav och avhjälpande åtgärder gällande förorenad jord och förorenat grundvatten i området.

­– Visst kvarstår en hel del miljöåtgärder att uppfylla, men vi bedömer att de planer som bolaget nu har presenterat är realistiska och att det därför ska vara möjligt att återuppta produktion i månadsskiftet mars/april. I slutet av mars har vi ett nytt möte och kommer då att veta om det är möjligt, säger Miljödirektör Annelie Johansson

Lösning för slamhantering
En ny torr process för hantering av slam, som tidigare föreslagits, har testats och länsstyrelsen är fortsatt positiv till den nya hanteringen. Den nya processen är anmälningspliktig och bolaget behöver bygglov för att uppföra tak på den nya processutrustningen och det nya lagret för hantering av torrt zinkslam. Länsstyrelsen uppmanar företaget att vara skyndsamma med sin administration.

Långsiktiga planer
De miljöskydds- och saneringsåtgärder som företaget genomför kompletteras även av långsiktiga planer som skall säkerställa att en liknande situation inte uppstår igen. Bland annat har en relining av ca 1000 m interna ledningar gjorts för att förhindra framtida läckage, förorenad mark kommer grävas bort, ett nytt slamlager under tak för torrt zinkslam kommer att uppföras och bolaget kommer under en lång tid framöver behöva pumpa upp och omhänderta förorenat grundvatten.

Länsstyrelsen upprätthåller kontinuerlig kontakt med företaget för att kontrollera vidtagna åtgärder. Nästa avstämningsmöte sker i början av mars.

För mer information, kontakta Miljödirektör Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 14 03. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera