Skip to main content

Visions 1–3

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:37 CET

Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och på gymnasiets introduktionsprogram (individuella program). Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan eleverna lätt arbeta självständigt.

Våra läromedel i engelska ger en god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i den nya ämnesplanen i GY2011. Har du specifika frågor kring ett läromedel kontakta gärna våra rådgivare i engelska.

Med sitt strukturerade upplägg passar serien för nybörjare i engelska. Visions 1 leder till kunskaper som motsvarar kunskapsmålen för åk 5 i grundskolans kursplan, Visions 2 för åk 7-8 och Visions 3 för åk 9.

Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna. Materialet innehåller gott om texter och hörövningar som ger en varierad och och strukturerad träning i både muntliga och skriftliga färdigheter.

I Visions återkommer ofta repetition, självtest och reflektionsövningar som säkrar inlärningsprocessen. Varje del består av en allt-i-ett-bok där facit och elev-cd ingår, samt lärarhandledning och cd-skivor för läraren. Elevcd:n innehåller de flesta hörövningar, alla uttalsövningar samt bokens grundtexter, Reading A. Boken ger råd om hur man kan arbeta på egen hand så att den både kan användas av elever som arbetar självständigt och i mera traditionella kurser. Visions förklarar grammatik både på engelska och svenska, vilket gör att man kan använda engelska som arbetsspråk. Ordlistorna är tredelade med både översättning till svenska och förklaring på engelska. Strukturen är lätt att överblicka och gör det enkelt att arbeta praktiskt. Det finns tydliga rubriker, instruktioner, färgmarkeringar och symboler så att man snabbt uppfattar vilka moment som övas och hur.

Texter och hörövningar
Texterna och hörövningarna speglar olika delar av den engelskspråkiga världen. De består av berättande texter, dialoger, sånger, dikter och faktatexter. Ämnesområdena är varierade, och vardagsnära och praktiska situationer är centrala. Språket är aktuellt, modernt och lättbegripligt. Med hjälp av texterna och hörövningarna får eleverna ett bra stöd för att öva muntlig och skriftlig kommunikation. Facts ger information om förhållanden och företeelser i olika engelskspråkiga länder.

Övningar
Utgångspunkten för övningarna är kommunikation, meningsfullhet, kreativitet och autenticitet. Innehållet i grammatik, fraser, texter och hörövningar följs upp och övas. Follow-up är friare tal- och skrivövningar. Uttal, språkrytm och fonetik kommer in i Pronunciation, Jazz chants och Reading aloud. För att befrämja kommunikation föreslås arbete i par eller grupp men övningarna är uppbyggda så att elever i andra studieformer kan arbeta på egen hand. Eleverna får också möjligheter att uttrycka egna erfarenheter. Många inslag uppmuntrar till reflektion, där eleven får ”lära sig att lära engelska”.

Repetition och reflektion
I slutet av varje kapitel finns genomgående en repetitionsdel, Review, som repeterar grammatik, ord och fraser. I Learning log uppmuntras eleven att reflektera över vad han eller hon har lärt sig. Detta hjälper var och en att få en uppfattning om vad han eller hon behärskar och vad som eventuellt behöver repeteras.

Visions 1
Visions 1 är anpassad för absoluta nybörjare i engelska, elever som inte har läst engelska eller varit i kontakt med språket. Visions 1 kan naturligtvis också användas för dem som har läst lite engelska men behöver börja om. Eleven möter olika teman och språkfunktioner som t.ex. att presentera sig, börja ett samtal, läsa en hemsida och e-post, beställa mat på ett café, tala om var något är, beskriva människor och tala om arbete och intressen. Visions 1 har en tydligt strukturerad grammatisk progression. Visions 1 leder till kunskaper som ungefär motsvarar skolår 5 i grundskolan och steg 2 enligt kursplanerna i moderna språk och motsvarar därmed A1/A2 i gemensam europeisk referensram för språk.

Visions 2
I Visions 2 lär sig eleven exempelvis att tala om sin vardag, om livsstilar och relationer och om mat och dryck samt berätta om sådant som har hänt och beskriva planer. Visions 2 har en tydlig grammatisk progression och innehåller också repetition av grammatik. Visions 2 leder till kunskaper som ungefär motsvarar skolår 7-8 i grundskolan och steg 3 enligt kurs planerna för moderna språk. Detta motsvarar A2/B1 i gemensam europeisk referensram för språk.

Visions 3
Visions 3 innehåller bland annat avsnitt om hur man lär sig och om studier och jobbintervjuer, om att leva i ett nytt land, om värderingar och prioriteringar, om kärlek och om film/TV. Också Visions 3 har en tydlig grammatisk progression och repetition av grammatiska moment. Visions 3 följer på Visions 2 men passar också för elever som behöver repetera delar av grundskolans kurs inför studierna i Engelska A. Visions 3 leder till kunskaper som motsvarar skolår 9 i grundskolan, slutmålet enligt kursplanen i engelska för grundläggande vuxenutbildning. Detta motsvarar steg 4 enligt kursplanerna i moderna språk och B1 i gemensam europeisk referensram för språk.

Lärarhandledningarna till Visions 1, 2 och 3
Varje lärarhandledning innehåller test, metodiska tips, ett avsnitt om arbetssätt och lärande samt en stor mängd extra övningsmaterial som kopieringsunderlag.

Nivåtest, kartläggning och studieplanering
Med hjälp av Nivåtest, kartläggning och studieplanering kan elevens kunskaper i engelska kartläggas. Det ger stöd för att avgöra vilken bok var och en i en heterogen grupp behöver.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy