Skip to main content

Bostäder och handel i nytt centrumförslag

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 10:06 CET

I det nya förslaget för Centrum/Torsvik koncentreras utvecklingen till området kring centrum med bland annat fördubblade handelsytor och mellan 900 och 1000 nya bostäder.

- Det nya förslaget baseras på synpunkter som framkommit under samrådet. Vi lägger stor vikt vid att skapa attraktiva bostäder och grönare och tystare miljöer med en bättre infrastruktur för fotgängare och cyklister, säger miljö- och stadsbyggnadschef Anna Hadenius.

Efter samrådet om Centrum/Torsviks framtida utveckling våren 2013 fattade kommunstyrelsen den 2 december ett inriktningsbeslut med fokus på utvecklingen av centrum med bostäder och handel samt en överdäckning vid Torsviks torg.
 
De från början fem framtidsbilderna som presenterades under samrådet har nu samlats till ett förslag i ett mer begränsat område kring centrum. Bebyggelsen ska vara varierad, småskalig och anpassad till platsen och hushöjderna i snitt fyra våningar. Parkeringsplatser för kunder, besökare och boende placeras främst under jord och får inte belasta det allmänna gatuutrymmet. Stadshusparken, Stureparken och Vasaparken ska bevaras.

En överdäckning vid Torsviks torg är också en del i det nya förslaget. Överdäckningen överbryggar det som i dag är en barriär som delar Torsvik. Här ges möjligheter att skapa en tystare miljö och en mer levande stadsdel.

Beslut om det föreslagna planprogrammet kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 16 juni. Därefter påbörjas detaljplanearbetet. Tidigast under 2015 väntas det bli samråd om den första detaljplanen i Centrum/Torsvik.

- Visionen är ett levande centrum med tydlig miljöprofil och hållbara lösningar för kommunikationer och annan kommunal service. Det ska vara goda rekreations-möjligheter med grönska runt hörnet, en stadsdel med småskalig bebyggelse att må bra i helt enkelt. Det är också viktigt att projektet bygger på robusta ekonomiska kalkyler, säger Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP), Jessica Sjöstedt (KD) och Daniel Larson (S) som representerar de partier som står bakom förslaget.

Projektet beräknas ge ett plusresultat för Lidingö stad på drygt 200 miljoner kronor.


För mer information:

Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef
anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordf.
paul.lindquist@lidingo.se
Tel: 073-079 30 50

Torsten Engevik (FP), kommunstyrelsens vice ordf.
torsten.engevik@lidingo.se
Tel: 731 35 81

Jessica Sjöstedt, gruppledare (KD)
jessica.sjostedt@lidingo.se
Tel: 731 30 77

Daniel Larson, ersättare kommunstyrelsen (S)
daniel.l.larson@kommunal.se
Tel: 070-4774894

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube