Skip to main content

Förslag på nya hastigheter

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 16:59 CEST

Tekniska förvaltningen tog i slutet av förra året fram ett förslag på en hastighetsplan för Lidingö. Nu har tekniska nämnden antagit ett inriktningsbeslut för hastighetsplanen. Den utgår från Trafikverkets nya hastighetsrekommendationer där man har nya hastighetsgränser på 40, 60, 80, 100 och 120 km/h.

Genomförandeplan innan omskyltning
Nästa steg är att ta fram en genomförandeplan för att se vad som behöver göras för att ändra hastigheten.  Det kan t.ex. innebära att göra hastighetsdämpande åtgärder som bl.a. avsmalning, cirkulationsplats eller upphöjda övergångsställen. Därefter tas en lokal trafikföreskrift fram för den aktuella vägen och det är först då en omskyltning kan bli möjlig. Arbetet kommer att påbörjas först i de områdena där hastigheten förslås bli 30 km/h.

Ökad säkerhet och bättre framkomlighet
Hastighetsplanen ingår i det långsiktiga trafikplaneringsarbetet och har som syfte att föreslå hastighetsändringar som ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Det är prioriterat att möjliggöra framkomligheten ännu mer för gående och cyklister och att få en bättre harmoni mellan de som vistas i trafiken. På bostadsgator och andra centrala delar, där det rör sig mer människor, föreslås sänkningar till 30 eller 40 km/h. På genomfartsvägar som kräver högre framkomlighet för bilar föreslås framför allt 60 km/h.

Fler liv kan räddas
Med det nya hastighetsgränssystemet bedömer Trafikverket att man kan spara 40-50 liv per år varav cirka hälften på det kommunala vägnätet. Trafikverkets krockvåldskurva visar att 8 av 10 fotgängare dödas i en kollision i 50 km/tim och endast 1 av 10 i 30 km/tim.  

Kontaktperson Lidingö stad:
Joakim Forsell, Enhetschef Gata och trafik. Tekniska förvaltningen
E-post: joakim.forsell@lidingo.se
Tel: 08- 731 34 05, mobil: 0727-40 82 83

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube