Skip to main content

Mark i Mosstorp ska undersökas

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:10 CET

Det kan finnas föroreningar i marken i närheten av och under kolonilottsområdet i Mosstorp. Det framgår av en rapport som Sörab har gjort. Marken ska nu undersökas närmare. 

- Innan vi kan säga något mer om eventuella risker måste vi ta jordprover, säger miljöchef Tomas Ragnell. Resultaten från provtagningarna kommer att avgöra hur vi går vidare. Vi har muntligen informerat kolonilottsföreningen och den förskola som ligger i området. 

Lidingö stad kommer nu att ta markprover och grundvattenprover. Provtagningarna påbörjas under vecka nio. Analyser och bedömning kommer att vara klara i mitten av april, det vill säga innan odlingssäsongen börjar. 

Sörab, som är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län, har inventerat deponier i medlemskommunerna. På Lidingö har elva stycken riskklassats. Av dessa har två klassats som riskklass 1, mycket stor risk. En är en gammal deponi i Mosstorp och en är en deponi på Ängsholmen, en av Fjäderholmarnas öar. 

Kolonilottsområdet i Mosstorp kan vara anlagt på eller i närheten av den avfallsdeponi som användes för hushållsavfall och industriavfall från Aga och Svenska Shell under perioden 1935-1944. Enligt rapporten som Lidingö stad nu har fått in är det troligt att avfallet från Aga och Shell innehöll föroreningar. 

- Eftersom det ligger kolonilottsodlingar i närheten av eller på marken i Mosstorp samt en förskola i närheten bedömer vi det området som mest angeläget att börja undersöka, säger Tomas Ragnell.

Lidingö stad äger marken i Mosstorp där deponin har funnits. Kolonilottsföreningen hyr marken av staden. 1999 togs prover, dels på sallad och morötter odlade på lotterna, dels på jord från flera olika lotter. Livsmedelsverket har bedömt provsvaren och ansåg att de uppmätta halterna i grönsakerna inte utgjorde någon hälsorisk. 

Däremot kommer staden, mot bakgrund av de nya uppgifterna, genast att utföra nya prover. 

Deponin på Ängsholmen är en gammal försvarsanläggning. Risken här gäller i första hand utsläpp till omgivande vatten. Tillsynsmyndigheten Generalläkaren har ansvaret för deponin på Ängsholmen och har därmed ansvar för fortsatt utredning där. 

Bakgrund
Lidingö har, i samarbete med åtta andra kommuner och Sörab, tagit fram en ny avfallsplan. Ett delmål i avfallsplanen är att se över nedlagda deponier, det vill säga gamla soptippar.

För mer information kontakta:
Tomas Ragnell, miljöchef, tel 731 33 11, eller 073-079 33 11