Skip to main content

Nya spårvagns- och bussdepåer på Lidingö

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:17 CEST

Lidingö stad vill lösa frågan om depå för Spårväg city genom att bygga en ny spårvagnsdepå vid Aga och flytta den befintliga bussdepån från Aga till Stockby industriområde. Det framgår av förslaget till inriktningsbeslut som ska behandlas i kommunstyrelsen 6 december. Ett trettiotal olika alternativ har analyserats.

I oktober 2009 tecknades ett avtal mellan Lidingö stad och SL som innebär att Lidingöbanan rustas upp med nya moderna spårvagnar och år 2014 integreras med Spårväg City. Därmed kommer Lidingöborna att kunna åka från Gåshaga på södra ön genom city ända till Kungsholmen utan omstigning. I gengäld ska Lidingö stad utöver upprustningen av gamla Lidingöbron också upplåta en depå för ytterligare 30 tåg, utöver de sex som det finns plats för i dag.

Även bussdepån som ligger vid Aga är för liten för Lidingös bussar, den rymmer bara 24 av de bussar som trafikerar ön. Övriga bussar parkeras nattetid utanför depån.

Många alternativ studerade
- Vi har tittat på närmare trettio olika alternativ för att hitta en bra lösning, säger Anna Hadenius, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadskontoret. Samtliga alternativ har både för- och nackdelar. Den sammanvägda bedömningen är att alternativet vi nu föreslår är mest fördelaktigt för Lidingö.

Förslaget går ut på att en ny spårvagnsdepå i en våning byggs vid Aga. Lidingöbanans spår flyttas närmare Södra Kungsvägen för att inte dela upp depåområdet i två delar. Bussdepån flyttas från Aga och placeras i sin helhet på Lidingö stads industrifastighet, Förrådet 5, i Stockby.

I det föreslagna alternativet behöver mindre parkmark tas i anspråk än i de andra alternativen. Byggnadshöjden vid Aga kan hållas nere vilket är positivt med tanke på platsens centrala läge. I Stockby, där bussdepån föreslås ligga, är det redan i dag industriområde med in- och utfartstrafik för lastbilar och personbilar. Området kan behöva kompletteras med bullerskärmar för att inte störa närliggande bostäder och verksamheter. Eventuellt behövs ett övergångsställe med signalreglering vid stallet för  att ridskoleelever ska kunna ta sig över vägen på ett säkert sätt.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet 6 december.

För mer information:
Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef, tel 073-079 33 27.
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, tel 0730-79 35 81.
Jessica Nyberg (KD), gruppledare, tel 070-592 58 90.