Skip to main content

Lidköpings kommun får pengar för innovativt hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 14:08 CEST

För Lidköpings kommun är hållbarhet mycket viktigt. Därför är vi mycket glada att vi har beviljats medel från statliga Vinnova för två spännande projekt: ”Fosforförsök på värmeverket” och ”Matkassar i hemvården”.

- Lidköping är en kommun med ambition att vara en hållbar kommun som ligger i framkant. Att vi har fått dessa pengar är ett bevis på att vi ligger långt framme och tänker innovativt och långsiktigt hållbart. Vinnova beviljar inte många projekt så att få pengar till två projekt är mycket bra för en kommun av Lidköpings storlek, säger Yvonne Träff, miljöstrateg på Lidköpings kommun.

Lidköpings Värmeverk bidrar till fosforåtervinning

Lidköpings Värmeverk kommer i projektet att utföra ett fullskaleförsök med att förbränna rötat slam och sedan ur askan få fram helt ren fosfor. Rötat slam är det som bildas när avloppsslam har passerat en anläggning som producerar biogas. På nationell nivå har det antagits miljömål som säger att fosfor från våra reningsverk på något sätt måste återföras till våra åkermarker. I dagsläget är detta ett olöst problem.

- Detta försök ligger i framkant och skulle kunna bana vägen för liknande lösningar på många håll i Sverige och i resten av världen, säger Peter Johansson, VD på Lidköpings Värmeverk.

Det har under senare år blivit allt mer uppmärksammat att det är nödvändigt med en hållbar återföring av fosfor i samhället. Fosfor är en förutsättning för att kunna odla. En stor del av den fosfor som tillförs jordbruket i form av gödningsmedel hamnar förr eller senare i avloppsslam. Slammet är därför en viktig källa till att undvika en fosforbrist inom en inte alltför avlägsen framtid.

- Här kan vi ta ett hållbart helhetsgrepp kring lösandet av två svåra miljöfrågor, hanteringen av rötslam och den framtida bristen på fosfor. Lidköpings Värmeverk skulle kunna verka för en hållbar fosforåtervinning från hela Skaraborgsregionen, säger Yvonne Träff, miljöstrateg på Lidköpings kommun.

Matkassar i hemvården

Vård & Omsorg har i samarbete med Kostenheten på Intern Service beviljats pengar till ett planeringsprojekt som ska utreda möjligheten att börja med matkassar till de äldre i hemvården. I första skedet kommer projektet att undersöka vilka behov och vilket intresse som finns, bland annat genom fokusgrupper med äldre.

- En del äldre har svårt att laga mat själva. Matkassen skulle kunna bli ett komplement till dagens matlåda. Den ska innehålla mat som är enkel och går fort att tillaga. Både för att de äldre ska kunna laga den själva och för att hemvårdspersonalen ska kunna hjälpa fler med lagad mat. Det kommer att ge de äldre större valfrihet, säger Paula Evertsson, administrativ chef Vård & Omsorg.

Projektet beviljas pengar av Vinnova eftersom idéen är ”intressant, verksamhetsdriven och fokuserar på brukarens bästa”.

Om Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnovas program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

Kontakpersoner 

Peter Johansson, VD Lidköpings Värmeverk
Telefon: 0510-77 02 90, L.Peter.Johansson@lidkoping.se

Barbro Larsson, dietist Intern Service/Kost
Telefon: 0510-77 10 37, barbro.larsson@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.