Skip to main content

Positivt resultat för Lidköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:00 CET

Det ekonomiska resultatet för Lidköpings kommun 2012 är nu klart. Verksamhetens resultat är positivt och nämndernas genererar överskott på cirka 10 miljoner kronor (mnkr). Fyra nämnder har mindre underskott medan övriga nämnder har överskott.

Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning ger överskott gentemot budget på cirka 12 mnkr, vilket beror på ökat skatteunderlag i riket jämfört med det som vi budgeterat för.

Kommunens beräknade avkastning på kapitalförvaltningen blev mindre än vad vi räknat med. Den understeg budgeterat med 28 mnkr sett till hela året. Fondplaceringarna har under året avkastat 8 procent. Vid årets slut uppgick de samlade fondplaceringarna till 1 647 mnkr.

Kommunen har fått en engångsintäkt för tidigare inbetalda försäkringspremier på 40 mnkr, och det bidrar till att kommunen som helhet uppvisar ett positivt resultat 2012. Kommunens resultat uppgick 2012 till 21,5 mnkr, med finansnettot inräknat.

I samband med bokslutet redovisas kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheterna i arbetet med att nå visionen ”En hållbar och välkomnande kommun”. Av 59 målsättningar uppnåddes 51 helt eller delvis, vilket motsvarar 86 procent.

Kontaktperson: Chefsekonom Anna Cederqvist, telefon 0510-77 16 84

Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.