Skip to main content

Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun 2013-2015

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 17:00 CEST

Under dagens kommunstyrelsemöte presenterades Lidköpings kommuns Strategiska plan och budget för 2013-2015. Den omfattar de ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden 2013-2015, och målsättningar för nämndernas verksamheter.

Skatteunderlaget har räknats upp något i riket, och det påverkar vår kommuns ekonomi positivt 2013. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgår till drygt 1 808 miljoner kronor (mnkr). Intäkter från kunder och brukare och övriga intäkter uppgår till cirka 900 mnkr. Budgeten baseras även på att de finansiella intäkterna uppnår 65 mnkr årligen.

Kommunens kostnader uppgår till 2,7 miljarder, varav två tredjedelar är personalkostnader. Befolkningens storlek och struktur är den mest avgörande faktorn för kostnadsutvecklingen. Kommunen följer denna utveckling noggrant och fördelar resurser efter volymförändringarna.

Det budgeterade resultatet uppgår till cirka 25 mnkr, vilket motsvarar drygt 1 % av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning.

75 % av kostnaderna budgeteras för vård, skola och omsorg. Resterande medel används till samhällsbyggnad, kultur- och fritid, räddningstjänst samt kommunstyrelsens verksamheter.

Så här ser den politiska majoritetens prioriteringar för 2013 ut:

  •  Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 mnkr för driften av Sparbanken Lidköping Arena.
  • 4 mnkr satsas på en kommunal verksamhet som bedriver sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden.
  • Barn- och skolnämnden får utökade resurser med 13,8 mnkr för de utökade lokalkostnaderna i förskolan och för att stärka grundskolans resurser.
  • Samhällsbyggnadsnämnden får 1,6 mnkr extra för en servicelinje med sträckningen Centrum-Ågårdsomådet-Stenportsgatan-Läckövägen-Vänerblick.
  • Vård- och omsorgsnämndens arbete är i enlighet med äldreomsorgsplanen. Vård- och omsorgsnämndens budget kan minskas med 2 mnkr på grund av den omställning som görs och att den kommande volymökningen inom äldreomsorgen dröjer.
  • En pott under kommunstyrelsen om 1,5 mnkr skapas för att satsa på förebyggande insatser bland barn och unga.
  • Ett investeringsanslag på 36 mnkr finns med i planen för 2015 för kommunens del i ombyggnaden av väg 44 och avfart Lidköping. 
  • Hamnstadens investeringsanslag uppgår till 90 mnkr i budget- och planperioden, vilket innebär en utökning år 2015 med 15 mnkr.

För mer information, kontakta Anna Cederqvist, chefsekonom, tel. 0510 – 77 16 84, anna.cederqvist@lidkoping.se

Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.