Media no image

Ökad samverkan mellan företagen och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:00 CEST

Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.

Med start i dag 31 maj rapporterar LIF:s medlemsföretag om de ersättningar som utbetalades till hälso- och sjukvården under 2016 avseende klinisk forskning och olika samverkansprojekt med vårdenheter och enskilda medarbetare, främst läkare, inom sjukvården. De flesta övriga europeiska länder rapporterar med start 30 juni.

Disclosure Code är ett initiativ från den europeiska läkemedelsbranschen (Efpia). Som ett resultat av ett beslut 2013, publicerades läkemedelsföretagens ersättningar till sjukvården för första gången i fjol baserat på ersättningar under 2015. Årets rapportering bygger på ersättningar under år 2016.

Varje företag ansvarar själv för publicering av sina dokument om ersättningar. På LIF:s hemsida finns en portal där dokumenten antingen kan laddas ned direkt eller nås via länk till företagets hemsida. Länk till portalen: http://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=Disclosure

LIF har gjort en preliminär sammanställning av 2016 års utbetalningar baserad på nyckeltal som nästan samtliga medlemsföretag lämnat kring sina rapporter. Sammanställningen visar att företagens samlade investeringar i sjukvården ökade till närmare 900 miljoner kronor, jämfört med 800 miljoner kronor under 2015.

Investeringar i projekt inom forskning och utveckling dominerar. Under förra året ökade sådana ersättningar preliminärt med omkring 15 procent, till över 700 miljoner kronor. Ersättningar till sjukvårdspersonal för konsultuppdrag minskade med omkring 10 procent till 41 miljoner kronor, inklusive resor och logi.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) måste enskilda medarbetare inom sjukvården lämna sitt samtycke till öppen rapportering om ersättningar. Sverige låg förra året i topp i Europa vad gäller öppenhet. Då gav cirka 75 procent av dem som fått ersättning, främst läkare, företagen sitt tillstånd till öppen rapportering. Den preliminära sammanställningen av årets rapportering pekar mot att andelen kan öka ytterligare.

– Sverige sticker ut positivt i Europa vad gäller öppenhet. Därför är det mycket glädjande om vi kan öka den andelen ännu mer. Men helt nöjda är vi först när alla ger sitt medgivande. Öppenhet och tydliga regler behövs för att allt djupare samverkan ska kunna ske med bibehållande av omvärldens förtroende, säger Rikard Pellas, Compliance Officer, LIF.

Läkemedelsbranschen, läkarnas professionella och vetenskapliga organisationer, samt sjukvårdshuvudmännen via SKL, är alla överens om att samverkan mellan företagen och hälso- och sjukvården är nödvändig för sjukvårdens utveckling och ständiga förbättring. I en debattartikel i Dagens Samhälle den 24 maj skriver Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Stefan Lindgren, ordförande Läkaresällskapet, Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, och Anders Blanck, generalsekreterare och vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen:

”Vi är övertygade om att samverkan mellan vårdens aktörer behöver öka i framtiden, i takt med att medicinska behandlingar blir alltmer komplicerade och individualiserade, och med snabb utveckling inom diagnostiken.”

Läs hela debattartikeln: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oka-samverkan-mellan-lakare-och-foretag-17301


Fakta om Efpia Disclosure Code

 • Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag (EFPIA) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att ersättningar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård, samt klinisk forskning inom vården, publiceras öppet. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige.
 • Företagen rapporterar årsvis och den första skedde 2016, baserat på ersättningar som utbetalades 2015. I Sverige publicerar företagen sina rapporter avseende ersättningar för 2016 från onsdag 31 maj.
 • En målsättning för branschen är att öka omvärldens förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdens organisationer och medarbetare.
 • I Sverige har läkemedelsbranschen länge arbetat med öppenhet och transparens. LIF startade redan 2004 LIF:s Samarbetsdatabas som bland annat öppet visar vilka samarbeten som finns mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer, som senare utvidgats till att omfatta även samarbeten med hälso- och sjukvården.


Fakta om olika ersättningar

 • Forskning och utveckling: Ersättningar som utbetalats i samband med planering eller utförande av kliniska studier ska inte specificeras utan rapporteras som en totalsumma per år och företag.
 • Donationer: Utbetalningar avser donationer till forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Det handlar exempelvis om fria forskningsbidrag. Utbetalningar kan enbart gå till kliniker och institutioner, ej till enskilda forskare.
 • Sponsring: Utbetalningar avser exempelvis reklam för ett företag i samband med olika möten och konferenser.
 • Konsultarvoden: Dessa avser ersättningar för arbete som utbetalas antingen till sjukvårdsenheter eller till enskilda medarbetare, och regleras i trepartsavtal. Exempel på olika typer av konsulttjänster som avses:
  • Föreläsningar vid terapiinriktade utbildningar eller vetenskapliga sammankomster, där den inbjudne föreläsaren bidrar med sin kunskap inom sitt specialistområde. Det kan vara ett sjukdomsområde eller ett forskningsområde. Det kan vara föreläsningar inom, samt även i de fall Sverige har internationellt kända experter, utanför Sverige – det rapporteras likväl i Sverige.
  • Utbildningar som erbjuds av läkemedelsföretagen där en expert från sjukvården deltar aktivt i framtagande och genomförande. Detta säkerställer att utbildningar håller hög kvalitet.
  • Granskningar av företagens informations- och utbildningsmaterial till såväl hälso- och sjukvården som till patienter (via förskrivaren). Detta säkerställer att materialet håller hög kvalitet.
  • Advisory boards där experter inom hälso- och sjukvården anlitas för att ge oberoende råd och bidra med kunskap till företaget inom ett särskilt område. Detta kan exempelvis ske inför godkännande av ett nytt läkemedel eller i samband med en vetenskaplig studie.


För mer information kontakta:

Rikad Pellas, Compliance Officer, 070-388 13 98

Kent Björkqvist, Pressansvarig (vik), 070-77 76 551

LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF är vidare en serviceorganisation för medlemmarna och informerar medlemsföretagen om utvecklingen inom områden, som kan påverka förutsättningar och arbetsförhållanden för deras verksamhet i Sverige.

Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.

Läs vidare »
Media no image

Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:05 CET

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

– Värdet av att få EMA till Sverige kan inte överskattas. Det skulle ge hela Life Science-sektorn en enorm vitamininjektion, säger Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Anders Blanck bedömer att Sverige objektivt sett har mycket goda chanser att få ta över myndigheten när den till följd av Brexit måste flyttas från London till ett EU-land. Sverige har långa traditioner inom läkemedelsområdet med starka företag och medicinsk forskning i världsklass. Vi har även redan i dag en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU: Läkemedelsverket.

– Det är ganska okänt utanför Life Science-sektorn att Läkemedelsverket, trots att Sverige är ett litet land, faktiskt är den mest anlitade nationella myndigheten inom EU. Vi har under lång tid byggt upp erfarenhet och stark kompetens inom det läkemedelsregulatoriska området, säger Anders Blanck.

Läkemedelsbranschen delar regeringens uppfattning att Stockholm/Uppsala-regionen är det bästa valet för en svensk lokalisering av EMA. Det är den region i Sverige som har bäst samlade förutsättningar för att kunna vinna dragkampen mot andra starka kandidater runt om i Europa.

LIF väckte redan i februari i år tanken om att Sverige borde agera för att få EMA vid en eventuell Brexit. I dag står ett stort antal länder på kö för att få bli värdnation. Anders Blanck påpekar att EMA vid sidan av amerikanska FDA är världens främsta läkemedelsmyndighet och reglerar läkemedel för över en halv miljard människor. Marknaden inom EU omsatte i fjol 2 600 miljarder kronor. EMA har 900 anställda och en egen budget på närmare tre miljarder kronor. Enbart myndigheten själv bokade i fjol över 30 000 hotellnätter. Utöver den direkta ekonomiska effekten kommer alla följdetableringar med företag inom exempelvis juridik och ekonomi som behöver ligga nära myndigheten.

Frågan om EMA:s nya hemvist är kanske inte avgjord förrän efter nästa val. Därför måste ett enat Sverige samarbeta för att tydliggöra ett svenskt alternativ som kan övertyga andra medlemsländer.

– Nu behöver Sverige omedelbart sätta igång. Det är ett omfattande arbete som behöver göras för att få fram ett attraktivt svenskt alternativ. Vi inom läkemedelsbranschen är beredda att hjälpa till på de sätt som regeringen finner lämpligt, säger Anders Blanck.

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier för nya antibiotika

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 11:32 CEST

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig. Nya antibiotika ska hållas i reserv för det fåtal patienter där inga äldre läkemedel hjälper, som ett sätt att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen.

Regeringens beslut är grundat på ett förslag till en ny värdebaserad ersättningsmodell som LIF har tagit fram tillsammans med medlemsföretagen AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline och Astellas som alla är verksamma inom antibiotikaområdet.

I den föreslagna antibiotikamodellen föreslås värdet av att ”addera ett nytt verktyg i verktygslådan” mätas. Det skiljer sig från traditionell hälsoekonomisk värdering där värdet av att ”ersätta ett befintligt verktyg i verktygslådan” ligger till grund för läkemedelsprissättningen.

– Det som är riktigt spännande är att vi i Sverige kan vara först med att i praktiken försöka lösa den här problematiken, säger Karolina Antonov, chefsanalytiker på LIF och en av dem som arbetat fram det förslag som regeringen nu vill testa.

– Fungerar det så tror vi att det kan inspirera andra länder så att modellen får spridning. Det är också möjligt att modellen kan skapa incitament att tillhandahålla vissa äldre läkemedel som inte finns på den svenska marknaden idag eftersom det inte lönar sig för företagen.

Kontakt:

Karolina Antonov

Chefsanalytiker, LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Tel 070 – 598 23 86

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Regeringens beslut är grundat på ett förslag till en ny värdebaserad ersättningsmodell som LIF har tagit fram tillsammans med medlemsföretagen AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline och Astellas som alla är verksamma inom antibiotikaområdet.

Läs vidare »
Gcmvmxakkomgwqvxzxhu

Man får vad man betalar för

Blogginlägg   •   Mar 29, 2016 16:19 CEST

Den långsamma introduktionen i Sverige av moderna blodförtunnande läkemedel (Noak) för att minska risken för stroke, kan till stor del förklaras med sjukvårdens ersättningssystem. Vi behöver inse att ekonomiska drivkrafter är lika styrande inom sjukvården som i andra sektorer.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Alla tjänar på öppenhet

Blogginlägg   •   Mar 11, 2016 11:22 CET

I sommar kan vem som helst räkna ihop hur stora de totala ekonomiska ersättningarna är från läkemedelsföretag till sjukvården och dess medarbetare för olika typer av samverkan. Oavsett hur stor totalsumman blir kommer den inte att vara tillräcklig. Jag vill att det ska bli mer.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Receptfritt bakom disk kan ge bättre egenvård

Blogginlägg   •   Jan 13, 2016 14:31 CET

En ny kategori läkemedel borde införas i Sverige: receptfria läkemedel som endast säljs bakom disk på apoteken efter rådgivning av farmaceut. Detta skulle kunna frigöra resurser för sjukvården, samtidigt som det är ett bra sätt att utveckla och förbättra egenvården.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Efterlyses: Mer fokus på näringslivets forskning

Blogginlägg   •   Nov 12, 2015 12:58 CET

Den kommande forsknings- och innovationspropositionen nästa år kommer att påverka forskningsklimatet i Sverige i minst tio år. En central fråga är att den måste underlätta för näringslivets forskningsinvesteringar, för de är helt avgörande för ett lands totala forskning.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Vad tycker man egentligen att samverkan ska handla om?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2015 15:16 CEST

”Samverkan” var Årets Ord bland vårdseminarierna i Almedalen i somras. Alla pratar om behovet av samverkan mellan företag och sjukvården. Alla tycker att vi ska ha mer av det. Ändå blir det väldigt konstigt när konkreta samverkansprojekt diskuteras.

Gcmvmxakkomgwqvxzxhu

Utred bara det som behövs utredas, tack!

Blogginlägg   •   Sep 29, 2015 11:19 CEST

Regeringen har aviserat ännu en apoteksutredning. Ända fram till förra året hade vi en annan sådan som hette Läkemedels- och apoteksutredningen – den höll på i fyra år och levererade fyra tjocka böcker med texter och förslag. Långt ifrån allt som den föreslog är ännu färdigberett.

Media no image

Gärna tuffa hållbarhetskrav i upphandlingar – men de måste följas upp

Blogginlägg   •   Sep 25, 2015 15:25 CEST

Läkemedelsbranschen välkomnar miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen av läkemedel. Men de måste följas upp och betyda något. Det är ingen vits att bara ställa en massa hållbarhetskrav om det aldrig görs en uppföljning och utvärdering av vilken betydelse kraven fick i upphandlingen, och om inte företagen kan märka att deras miljöinsatser och sociala ansvarstagarprogram ger dem en förbättrad möjlighet att få bli den valda leverantören.

Miljökrav har ställts inom ramen för offentlig upphandling av läkemedelsprodukter sedan början av 2000-talet. Miljökraven har under åren spetsats till och innefattar dag miljöhänsyn i hela leverantörskedjan. Kraven har även kompletterats med kriterier gällande social hänsyn. LIF, de forskande läkemedelsföretagen, välkomnar denna utveckling och har aktivt deltagit i arbetet med att utforma kraven. Vi har inte alltid varit överens med sektorns övriga aktörer såsom SKL och sektorns myndigheter gällande detaljer i hur kraven bör utformas, men de stora dragen finns det konsensus om.

Idag ställs förutom krav på att miljöinformation gällande den aktiva substansen finns publikt tillgängligt, exempelvis på Fass.se, också krav på att miljörutiner respektive rutiner för socialt ansvar finns på plats. Landstingen har lagt stora resurser på att få dessa krav på plats och alla leverantörer av läkemedelsprodukter ska omfattas. Detta gäller såväl den forskande läkemedelsindustrin (dvs LIF:s medlemmar) och generikabolagen samt parallellimportörer.

LIF har i olika sammanhang under de senaste åren flera gånger påtalat vikten av, inte bara att krav ställs, utan att de också följs upp. Senast har detta påtalats i en LIFe-time-artikel som kommenterade det förslag en arbetsgrupp inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin lämnat på hur miljöutvecklingen inom sektorn kan följas lokalt och global.

Om hållbarhetskrav i en upphandling inte följs upp så är de ju i realiteten betydelselösa. Men vad som är minst lika besvärande för oss inom industrin är att de riskerar att snedvrida konkurrensen. De företag som lägger ner mycket tid och resurser för att besvara frågorna som ställs i upphandlingsunderlaget, samt eventuellt gör ytterligare miljöinvesteringar för att uppfylla kraven, missgynnas om andra företag som inte har kunskap om sina hållbarhetsprogram eller helt saknar sådana ändå kan vinna upphandlingarna.

Det är således viktigt inte bara för miljöns och det sociala hänsynstagandets roll, utan också för våra affärers skull, att uppföljning sker och att åtgärder vidtas om felaktigheter och brister identifieras. LIF deltar gärna i arbetet med att förbättra processen kring uppföljning och utvärdering. Initiativ till en diskussion om detta har redan tagits av det expertnätverk inom LIF som arbetar med hållbar utveckling. Nätverket har bjudit in bland andra Pauline Göthberg, nationell samordnare för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling för landstingen och regionerna, för att diskutera bland annat erfarenheterna från den första hållbarhetsrevisionen som genomförts av ett landsting eller en region på en läkemedelsfabrik (VGR:s revision på en fabrik i Cork, Irland, den 2 september). Läkemedelsföretagen har i sina verksamheter under åren utvecklat processer för att utvärdera och följa upp prestandan hos sina leverantörer. Vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter från detta arbete till SKL, landsting och andra aktörer.

Att uppföljnings- och revisonsarbete är både tidskrävande och personalintensivt råder det ingen tvekan om. Men det finns ingen ”quick-fix”. Vill man säkerställa att ens leverantörer arbetar i enlighet med de krav som ställs så måste man lägga kraft och resurser på att följa upp och utvärdera, samt vara beredd att samverka med sina avtalspartners för att åstadkomma förbättringar. Detta gäller vare sig man sitter på den privata sidan eller på den offentliga.

Avslutningsvis är det värt att påpeka att allt uppföljnings- och revisonsarbete kräver stora förberedelser och ett intensivt prioriteringsarbete. Vilka leverantörer och fabriker ska man granska i mer detalj? Hur riskvärderar man sina olika avtalspartners? Följande frågor hjälper till i sådant priorteringsarbete:

 • Vilka typer av substanser och produkter bör fokuseras?
 • I vilka länder finns det störst risk för korruption?
 • Vilka länder har svagast nationell lagstiftning och/eller bristande uppföljning av lagkrav?
 • Finns det anledning att anta att olika typer av leverantörer (exempelvis en parallellimportör jämfört med en originaltillverkare eller ett generikabolag) kan ha olika grader av kontroll på sin försörjningskedja?

Läkemedelsbranschen välkomnar miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen av läkemedel. Men de måste följas upp och betyda något.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Kent.Bjorkqvist@lif.se
 • 070-7776551
 • 08-4623700

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • jan.strom@lif.se
 • 08 - 462 37 05
 • 0708 - 74 34 78

Om LIF- de forskande läkemedelsföretagen

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

LIF är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har ca 85 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Adress

 • LIF- de forskande läkemedelsföretagen
 • Sveavägen 63
 • 11892 Stockholm
 • Vår hemsida