Media no image

Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:05 CET

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

– Värdet av att få EMA till Sverige kan inte överskattas. Det skulle ge hela Life Science-sektorn en enorm vitamininjektion, säger Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Anders Blanck bedömer att Sverige objektivt sett har mycket goda chanser att få ta över myndigheten när den till följd av Brexit måste flyttas från London till ett EU-land. Sverige har långa traditioner inom läkemedelsområdet med starka företag och medicinsk forskning i världsklass. Vi har även redan i dag en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU: Läkemedelsverket.

– Det är ganska okänt utanför Life Science-sektorn att Läkemedelsverket, trots att Sverige är ett litet land, faktiskt är den mest anlitade nationella myndigheten inom EU. Vi har under lång tid byggt upp erfarenhet och stark kompetens inom det läkemedelsregulatoriska området, säger Anders Blanck.

Läkemedelsbranschen delar regeringens uppfattning att Stockholm/Uppsala-regionen är det bästa valet för en svensk lokalisering av EMA. Det är den region i Sverige som har bäst samlade förutsättningar för att kunna vinna dragkampen mot andra starka kandidater runt om i Europa.

LIF väckte redan i februari i år tanken om att Sverige borde agera för att få EMA vid en eventuell Brexit. I dag står ett stort antal länder på kö för att få bli värdnation. Anders Blanck påpekar att EMA vid sidan av amerikanska FDA är världens främsta läkemedelsmyndighet och reglerar läkemedel för över en halv miljard människor. Marknaden inom EU omsatte i fjol 2 600 miljarder kronor. EMA har 900 anställda och en egen budget på närmare tre miljarder kronor. Enbart myndigheten själv bokade i fjol över 30 000 hotellnätter. Utöver den direkta ekonomiska effekten kommer alla följdetableringar med företag inom exempelvis juridik och ekonomi som behöver ligga nära myndigheten.

Frågan om EMA:s nya hemvist är kanske inte avgjord förrän efter nästa val. Därför måste ett enat Sverige samarbeta för att tydliggöra ett svenskt alternativ som kan övertyga andra medlemsländer.

– Nu behöver Sverige omedelbart sätta igång. Det är ett omfattande arbete som behöver göras för att få fram ett attraktivt svenskt alternativ. Vi inom läkemedelsbranschen är beredda att hjälpa till på de sätt som regeringen finner lämpligt, säger Anders Blanck.

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier för nya antibiotika

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 11:32 CEST

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig. Nya antibiotika ska hållas i reserv för det fåtal patienter där inga äldre läkemedel hjälper, som ett sätt att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen.

Regeringens beslut är grundat på ett förslag till en ny värdebaserad ersättningsmodell som LIF har tagit fram tillsammans med medlemsföretagen AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline och Astellas som alla är verksamma inom antibiotikaområdet.

I den föreslagna antibiotikamodellen föreslås värdet av att ”addera ett nytt verktyg i verktygslådan” mätas. Det skiljer sig från traditionell hälsoekonomisk värdering där värdet av att ”ersätta ett befintligt verktyg i verktygslådan” ligger till grund för läkemedelsprissättningen.

– Det som är riktigt spännande är att vi i Sverige kan vara först med att i praktiken försöka lösa den här problematiken, säger Karolina Antonov, chefsanalytiker på LIF och en av dem som arbetat fram det förslag som regeringen nu vill testa.

– Fungerar det så tror vi att det kan inspirera andra länder så att modellen får spridning. Det är också möjligt att modellen kan skapa incitament att tillhandahålla vissa äldre läkemedel som inte finns på den svenska marknaden idag eftersom det inte lönar sig för företagen.

Kontakt:

Karolina Antonov

Chefsanalytiker, LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Tel 070 – 598 23 86

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Regeringens beslut är grundat på ett förslag till en ny värdebaserad ersättningsmodell som LIF har tagit fram tillsammans med medlemsföretagen AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline och Astellas som alla är verksamma inom antibiotikaområdet.

Läs vidare »
Gcmvmxakkomgwqvxzxhu

Man får vad man betalar för

Blogginlägg   •   Mar 29, 2016 16:19 CEST

Den långsamma introduktionen i Sverige av moderna blodförtunnande läkemedel (Noak) för att minska risken för stroke, kan till stor del förklaras med sjukvårdens ersättningssystem. Vi behöver inse att ekonomiska drivkrafter är lika styrande inom sjukvården som i andra sektorer.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Alla tjänar på öppenhet

Blogginlägg   •   Mar 11, 2016 11:22 CET

I sommar kan vem som helst räkna ihop hur stora de totala ekonomiska ersättningarna är från läkemedelsföretag till sjukvården och dess medarbetare för olika typer av samverkan. Oavsett hur stor totalsumman blir kommer den inte att vara tillräcklig. Jag vill att det ska bli mer.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Receptfritt bakom disk kan ge bättre egenvård

Blogginlägg   •   Jan 13, 2016 14:31 CET

En ny kategori läkemedel borde införas i Sverige: receptfria läkemedel som endast säljs bakom disk på apoteken efter rådgivning av farmaceut. Detta skulle kunna frigöra resurser för sjukvården, samtidigt som det är ett bra sätt att utveckla och förbättra egenvården.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Efterlyses: Mer fokus på näringslivets forskning

Blogginlägg   •   Nov 12, 2015 12:58 CET

Den kommande forsknings- och innovationspropositionen nästa år kommer att påverka forskningsklimatet i Sverige i minst tio år. En central fråga är att den måste underlätta för näringslivets forskningsinvesteringar, för de är helt avgörande för ett lands totala forskning.

Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Vad tycker man egentligen att samverkan ska handla om?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2015 15:16 CEST

”Samverkan” var Årets Ord bland vårdseminarierna i Almedalen i somras. Alla pratar om behovet av samverkan mellan företag och sjukvården. Alla tycker att vi ska ha mer av det. Ändå blir det väldigt konstigt när konkreta samverkansprojekt diskuteras.

Gcmvmxakkomgwqvxzxhu

Utred bara det som behövs utredas, tack!

Blogginlägg   •   Sep 29, 2015 11:19 CEST

Regeringen har aviserat ännu en apoteksutredning. Ända fram till förra året hade vi en annan sådan som hette Läkemedels- och apoteksutredningen – den höll på i fyra år och levererade fyra tjocka böcker med texter och förslag. Långt ifrån allt som den föreslog är ännu färdigberett.

Media no image

Gärna tuffa hållbarhetskrav i upphandlingar – men de måste följas upp

Blogginlägg   •   Sep 25, 2015 15:25 CEST

Läkemedelsbranschen välkomnar miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen av läkemedel. Men de måste följas upp och betyda något. Det är ingen vits att bara ställa en massa hållbarhetskrav om det aldrig görs en uppföljning och utvärdering av vilken betydelse kraven fick i upphandlingen, och om inte företagen kan märka att deras miljöinsatser och sociala ansvarstagarprogram ger dem en förbättrad möjlighet att få bli den valda leverantören.

Miljökrav har ställts inom ramen för offentlig upphandling av läkemedelsprodukter sedan början av 2000-talet. Miljökraven har under åren spetsats till och innefattar dag miljöhänsyn i hela leverantörskedjan. Kraven har även kompletterats med kriterier gällande social hänsyn. LIF, de forskande läkemedelsföretagen, välkomnar denna utveckling och har aktivt deltagit i arbetet med att utforma kraven. Vi har inte alltid varit överens med sektorns övriga aktörer såsom SKL och sektorns myndigheter gällande detaljer i hur kraven bör utformas, men de stora dragen finns det konsensus om.

Idag ställs förutom krav på att miljöinformation gällande den aktiva substansen finns publikt tillgängligt, exempelvis på Fass.se, också krav på att miljörutiner respektive rutiner för socialt ansvar finns på plats. Landstingen har lagt stora resurser på att få dessa krav på plats och alla leverantörer av läkemedelsprodukter ska omfattas. Detta gäller såväl den forskande läkemedelsindustrin (dvs LIF:s medlemmar) och generikabolagen samt parallellimportörer.

LIF har i olika sammanhang under de senaste åren flera gånger påtalat vikten av, inte bara att krav ställs, utan att de också följs upp. Senast har detta påtalats i en LIFe-time-artikel som kommenterade det förslag en arbetsgrupp inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin lämnat på hur miljöutvecklingen inom sektorn kan följas lokalt och global.

Om hållbarhetskrav i en upphandling inte följs upp så är de ju i realiteten betydelselösa. Men vad som är minst lika besvärande för oss inom industrin är att de riskerar att snedvrida konkurrensen. De företag som lägger ner mycket tid och resurser för att besvara frågorna som ställs i upphandlingsunderlaget, samt eventuellt gör ytterligare miljöinvesteringar för att uppfylla kraven, missgynnas om andra företag som inte har kunskap om sina hållbarhetsprogram eller helt saknar sådana ändå kan vinna upphandlingarna.

Det är således viktigt inte bara för miljöns och det sociala hänsynstagandets roll, utan också för våra affärers skull, att uppföljning sker och att åtgärder vidtas om felaktigheter och brister identifieras. LIF deltar gärna i arbetet med att förbättra processen kring uppföljning och utvärdering. Initiativ till en diskussion om detta har redan tagits av det expertnätverk inom LIF som arbetar med hållbar utveckling. Nätverket har bjudit in bland andra Pauline Göthberg, nationell samordnare för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling för landstingen och regionerna, för att diskutera bland annat erfarenheterna från den första hållbarhetsrevisionen som genomförts av ett landsting eller en region på en läkemedelsfabrik (VGR:s revision på en fabrik i Cork, Irland, den 2 september). Läkemedelsföretagen har i sina verksamheter under åren utvecklat processer för att utvärdera och följa upp prestandan hos sina leverantörer. Vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter från detta arbete till SKL, landsting och andra aktörer.

Att uppföljnings- och revisonsarbete är både tidskrävande och personalintensivt råder det ingen tvekan om. Men det finns ingen ”quick-fix”. Vill man säkerställa att ens leverantörer arbetar i enlighet med de krav som ställs så måste man lägga kraft och resurser på att följa upp och utvärdera, samt vara beredd att samverka med sina avtalspartners för att åstadkomma förbättringar. Detta gäller vare sig man sitter på den privata sidan eller på den offentliga.

Avslutningsvis är det värt att påpeka att allt uppföljnings- och revisonsarbete kräver stora förberedelser och ett intensivt prioriteringsarbete. Vilka leverantörer och fabriker ska man granska i mer detalj? Hur riskvärderar man sina olika avtalspartners? Följande frågor hjälper till i sådant priorteringsarbete:

 • Vilka typer av substanser och produkter bör fokuseras?
 • I vilka länder finns det störst risk för korruption?
 • Vilka länder har svagast nationell lagstiftning och/eller bristande uppföljning av lagkrav?
 • Finns det anledning att anta att olika typer av leverantörer (exempelvis en parallellimportör jämfört med en originaltillverkare eller ett generikabolag) kan ha olika grader av kontroll på sin försörjningskedja?

Läkemedelsbranschen välkomnar miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen av läkemedel. Men de måste följas upp och betyda något.

Läs vidare »
Uff57xumkhpp7r7gnyoq

Gör om – gör rätt!

Blogginlägg   •   Sep 10, 2015 15:19 CEST

Det finns frågor som är så tillkrånglade att det är nödvändigt att lyfta blicken, och lämna detaljerna därhän. Frågan om den statliga läkemedelssubventionen är en sådan.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • dvaiqzuhsvjan.strophm@tglikyf.se
 • 08 - 462 37 05
 • 0708 - 74 34 78

Om LIF- de forskande läkemedelsföretagen

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

LIF är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har ca 85 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Adress

 • LIF- de forskande läkemedelsföretagen
 • Ringvägen 100, hus A, plan 10, Box 17608
 • 118 92 Stockholm
 • Vår hemsida