Utlånare och låntagare
Utlånare och låntagare

Nyhet -

LIONS + Uppsala kommun = SANT

Från idé till succé!
Integration: När språket är både vägen och målet

Lions och flera andra volontärer arbetar tillsammans med Bibliotek Uppsala/Uppsala kommun för ökad integration i samhället. Projektet Låna en Uppsalabo innebär att en person med annat modersmål än svenska och en svensktalande Uppsalabo ska erbjudas möjlighet att mötas för att samtala på svenska. Initiativ till verksamheten togs av ett par Lionsmedlemmar och två Uppsalabor under våren 2016. De ökade flyktingströmmarna i Europa under 2015 skapade ett engagemang hos alla parter och projektet startade hösten 2016. Aktiviteten är numera en del av bibliotekets ordinarie verksamhet. Låna en Uppsalabo har fått extra finansiellt stöd av Kulturnämnden samt från Statens kulturråd.

Syfte
Bibliotek Uppsala har i uppdrag från Kulturnämnden och biblioteksplanen att arbeta med demokrati i samhället och att vara en resurs för integration. Biblioteken ska också enligt bibliotekslagen i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I bibliotekens uppdrag ingår även enligt biblioteksplanen att samverka med föreningar och civilsamhället.

Mål
Målet med verksamheten Låna en Uppsalabo är att på ett långsiktigt sätt verka för integration genom språkträning, samhällsinformation och ett socialt sammanhang.

Målgrupp
Uppsalabor äldre än 18 år med annat modersmål än svenska- Svensktalande Uppsalabor över 18 år som vill möta en person från en annan kultur och samtala på svenska

Genomförande
Den som är nyanländ eller bott i Uppsala en tid och vill träna svenska erbjuds möjligheten att "låna" en Uppsalabo på Stadsbiblioteket. Låntagaren och Uppsalabon möts för ett samtal på Kafé Kardemumma i anslutning till biblioteket och kommer därefter överens om man önskar ses fler gånger.
Den Uppsalabo som vill låna ut sig anmäler sitt intresse via Bibliotek Uppsalas hemsida. Man uppger namn, ålder, intressen och eventuell yrkeserfarenhet. Uppdraget är att samtala på svenska och efter det första mötet träffas man sedan utifrån egna ramar och möjligheter.
Låntagaren kommer till Stadsbiblioteket, där volontärer arbetar två eftermiddagar i veckan. Hos volontärerna finns pärmar med anmälda Uppsalabor. Låntagaren väljer själv en Uppsalabo att möta utifrån sina egna intressen.

Ämnen


<p><strong>Om Lions:</strong><br>Lions Clubs International, Sverige är med sina ca 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.</p><p>Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.</p><p>För mer information: <a href="http://www.lions.se/">www.lions.se</a></p><p>PG: 90 1948-0<br>Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond</p>

Presskontakt

Guvernörsrådsordförande

Presskontakt Sveriges Lions ordförande 08-744 59 00