Skip to main content

​Blekinge får 45 miljoner till satsning på värdefull natur

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 11:35 CET

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts i Blekinge under 2016. Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

– Nu har vi möjlighet att öka insatserna för att ge människor möjlighet till friluftsliv och bidra till en mångfald av arter och livsmiljöer, säger Markus Forslund, chef för avdelningen för kunskapsuppbyggnad, Länsstyrelsen i Blekinge.

Fler naturreservat och förbättrat friluftsliv

– Ökade resurser innebär att vi kan bilda fler naturreservat. Värdefulla områden som nu kan skyddas är t.ex. delar av Mörrumsåns dalgång, Hanö, Lommaflyet och Utlängan, säger Åke Widgren, samordnare för områdesskydd.

– Vi kan nu ta tag i projekt som länge väntat på finansiering. Ett exempel är bättre skyltning av våra fågelskyddsområden. Det finns även ett stort uppdämt behov av skötsel och underhåll av anläggningar för att förbättra tillgängligheten för våra besökare. Länsstyrelsen planerar att bland annat byta toaletter på Järkö och Svenö, nya leder i Tattamåla och Kvallåkra-området samt ett antal grillplatser varav en del blir tillgänglighetsanpassade, säger Karin Bergman, samordnare av naturvårdsförvaltningen.

– En stor och helt ny uppgift för Länsstyrelsen är att samordna arbetet med friluftsliv i länet. Vi kan nu förstärka vår kompetens för att stödja friluftslivet lokalt och regionalt. Det blir även en fortsatt satsning på lokala naturvårdsåtgärder, det så kallade LONA-bidraget. Satsningen stimulerar lokala initiativ och ger den tätortsnära naturen ett lyft, säger Markus Forslund.

Hotade arter och värdefull trädmiljöer

– Extra medel gör att vi kan satsa mer resurser på konkreta åtgärder för hotade arter och naturtyper, som till exempel friställning av gamla grova ekar, restaurering av betesmarker för att gynna sällsynta fjärilar och grävning av dammar för hotade groddjur, säger Annika Lydänge, samordnare för arbetet med hotade arter.

Satsningarna som görs 2016 tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.

Fakta

I dag finns 106 naturreservat, 186 Natura 2000-områden (varav ett 100-tal även är naturreservat eller biotopskyddsområde), 17 biotopskydd, 78 naturminnen, tre naturvårdsavtal samt 59 fågelskyddsområden i Blekinge. Regeringens budget för skydd av värdefull natur 2016 ligger på 1093 miljoner kronor och för åtgärder för värdefull natur på 952 miljoner kronor.

Läs mer www.lansstyrelsen.se/blekinge

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Forslund, avdelningschef, 010-22 40 136, markus.forslund@lansstyrelsen.se

Åke Widgren, samordnare för områdesskydd, 010-22 40 216, ake.Widgren@lansstyrelsen.se

Karin Bergman, samordnare av naturvårdsförvaltningen, 010-22 40 117, Karin.K.Bergman@lansstyrelsen.se

Maria Strand, samordnare av naturvårdsförvaltningen, 010-22 40 201, Maria.Strand@lansstyrelsen.se

Annika Lydänge, samordnare för arbetet med hotade arter, 010-22 40 173, Annika.Lydange@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se