Ejk23bcf5mwn2yk3szhy

Så har miljonerna används i Lunds satsning på gröna skolgårdar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 07:30 CEST

En miljon kronor avsätts årligen för att utveckla gröna skolgårdar. Tisdagen den 24 april anordnar Lunds kommun en visning av flera av de projekt som genomförts. Då presenteras också de nya riktlinjer för förskolors utemiljö som nyligen beslutats av kommunfullmäktige.

Media no image

Skolinspektionen har granskat Lunds kommuns skolor och förskolor

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 16:17 CEST

Lunds skolor har kompetent och engagerad personal och hög måluppfyllelse bland förskolebarn och elever. Skolbiblioteken i Lund håller hög klass och antalet legitimerade lärare ligger över riksgenomsnittet. Men det finns förbättringsområden, bland annat när det gäller gymnasieskolans tillgång till elevhälsan, komvux kursutbud, vissa delar av mottagningen av nyanlända och uppföljning av resultat i grundsärskolan. Det visar skolinspektionens granskning som genomförts under 2018.

De kommunala förskolorna och skolorna i Lunds kommun har under våren granskats av Skolinspektionen, inom ramen för den regelbundna tillsynen som genomförs vart tredje år. Under fredagen presenterade Skolinspektionen resultatet av tillsynen på övergripande nivå.

Eftertraktade utbildningsplatser

Lunds gymnasieskolors utbildningsplatser är väldigt eftertraktade. Skolinspektionen lyfte lärarnas höga kompetens som en av styrkorna. Yrkesutbildningarna på Vipan har god branschsamverkan och arbetsplatsförlagt lärande. Lunds kommun har även ett väl fungerande kommunalt aktivitetsansvar där man följer upp ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt gymnasiet. Några av Vuxenutbildningens styrkor är en stor flexibilitet i sfi-undervisningen och att man erbjuder en mängd stödinsatser till eleverna som går utöver uppdraget.

- Vi ser positivt på all typ av granskning och tar tacksamt emot Skolinspektionens rapport, eftersom den hjälper oss alla i vår strävan att ständigt utveckla våra verksamhet. I Lund pågår en positiv utveckling av utbildningen på skolenheterna som kontinuerligt följs upp, analyseras och resulterar i åtgärder, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör för utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Meningsfull kompetensutveckling

I sammanfattningen lyfte Skolinspektionen även fram att personalen uttrycker sig positiv att arbeta i kommunen. Kompetensutveckling, i form av kollegialt lärande, upplevs som mycket meningsfullt och givande inom alla verksamhetsformer. Grundskolans personal upplever också en god tillgång till elevhälsan, som till exempel skolsköterska och kurator. Lunds kommun har också överlag nöjda vårdnadshavare i förskolan.

- Skolinspektionens rapport är ett fantastiskt underlag när vi fortsätter arbetet med att bygga upp organisationen i vår nya barn- och skolförvaltning i Lunds kommun. Rapporten visar tydligt att vi har skickliga medarbetare som är stolta över att arbeta i Lunds kommun. Vi har en utvecklad metod att arbeta med kollegialt lärande och detta har varit en framgångsfaktor som vi fortsatt kommer att ta tillvara och utveckla, säger Jytte Lindborg, skoldirektör för barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun.

Identifierade brister

Skolinspektionens uppdrag är att granska förskolor och skolor så att de följer de regler som gäller. De övergripande bristerna som Skolinspektionen har identifierat är följande:

 • Grundsärskolan kunskapsresultat ska sammanställas på övergripande nivå i syfte att kunna identifiera nödvändiga förbättringsåtgärder.
 • Nyanlända elevers möjlighet att få undervisning i förberedelseklass i sin skola ska inte bero på vilken skola eleven valt och en skolplacering ska vara långsiktig.
 • Vuxenutbildningen behöver erbjuda samtliga kurser på grundläggande nivå, samt erbjuda utbildning hela året, det vill säga även på sommaren.
 • Gymnasieskolorna behöver förbättra tillgången till elevhälsans alla funktioner och möjligheterna för elevhälsan att arbeta främst förebyggande och främjande.
 • Tillgången till studiehandledning på modersmålet behöver säkras.
 • Resursfördelningsmodellen inom gymnasieskolan behöver ändras så att resurserna i högre utsträckning fördelas efter behov.

Skolinspektionen utgår från skollagstiftningen och bedömer om den granskade verksamheten följer de regler som gäller. All förskole- och skolverksamhet har granskats på övergripande nivå, vilket innebär att Skolinspektionen granskar förutsättningarna för samt utvecklingen av utbildningen. Utöver detta har några skolor valts ut för en prioriterad tillsyn, där Skolinspektionen granskar bland annat undervisning, betygssättning, värdegrundsarbete samt styrning och utveckling på den enskilda skolan.

Lunds kommun kommer nu att fortsätta med redan påbörjat förbättringsarbete eller initiera nya åtgärder utifrån den kritik som framkommit i Skolinspektionens rapport. 

Alla rapporter finns på Skolinspektionens webbplats, https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

Kontakt

Jytte Lindborg, skoldirektör, Barn- och skolförvaltningen, tel: 046-359 60 78

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, Utbildningsförvaltningen, tel: 046-359 70 43

Lunds kommuns kommunala skolverksamhet omfattar 75 förskolor med cirka 4 880 barn, 39 grundskolor med cirka 11 700 elever, fyra gymnasieskolor med cirka 5 600 elever samt vuxenutbildning för cirka 5 400 elever årligen. Läsåret 2018/2019 startas ytterligare en gymnasieskola. Utöver detta finns ett antal fristående förskolor och skolor i Lunds kommun, som är egna huvudmän.

Lunds skolor har kompetent och engagerad personal och hög måluppfyllelse bland förskolebarn och elever. Skolbiblioteken i Lund håller hög klass och antalet legitimerade lärare ligger över riksgenomsnittet. Men det finns också förbättringsområden.

Läs vidare »
D6pctykclehsgft8wkjm

Nytt samarbete med näringslivet stärker Lunds klimatarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 15:29 CEST

Klimatsamverkan Lund är namnet på det nya samarbete som tecknades mellan Lunds kommun och flera av stadens företag under fredagen. Samarbetet är en del av Borgmästaravtalet och Lunds arbete med kommunens högt uppsatta klimatmål. Bland företagen finns allt från enskilda firmor till stora bolag som tillsammans vill hitta lösningar för, och inspirera till klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid

Ur0yvmg0xfnxresypch0

Idétävling om Observatoriet

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:58 CEST

Lunds kommun vill att Observatoriet intill Stadsparken ska användas och bevaras. Därför utlyser kommunen nu en tävling för att samla in genomförbara förslag till vilken verksamhet som kan bedrivas i Observatoriet.

Media no image

Ny station på Klostergården, ett nytt bostadsområde i Stångby och ett kanalstråk i Södra Råbylund

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 20:49 CEST

Byggnadsnämnden har under torsdagen beslutat om samråd för tre stora detaljplaner. Det gäller bland annat fyrspårsutbyggnaden mellan Flackarp och Högevall, där en ny pågatågstation tillkommer. Även detaljplanen för Stångby söder går ut på samråd. Där kommer bli en varierad bebyggelse med både förskola och gruppboende samt en park med dagvattendamm. Vid samma möte beslutades dessutom om samråd för den tredje och sista etappen av Södra Råbylund som kommer att få en kanal som planeras gå genom området från norr till söder.

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på sträckan och för att göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar. För en del av sträckan började byggstarten redan hösten 2017 för en del av sträckan och nu är turen kommen till sträckan mellan Flackarp och Högevall. Förutom anläggningen av extra spår, tillkommer även en station på Klostergården samt en ny breddad underjordisk passage för gående och cyklister i anslutning till den nya stationens plattformar. Den nya banan beräknas vara i full drift 2024.

I Stångby föreslås en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder. Den nya bebyggelsen ska ha trädgårds- och småstadens karaktär och bidra till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende. Planen innebär också att det byggs en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dagvatten.

Detaljplanen för en del av den tredje och sista utbyggnadsetappen i Södra Råbylund beslutades också för samråd. Området föreslås få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och en mindre andel kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder. Den skola (F-3) med tillhörande idrottshall, som tidigare planerades på etapp I, föreslås nu istället placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön. Tanken är också att synliggöra dagvatten genom att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med ett kanalstråk där merparten av den nya bostadsbebyggelsen planeras vända sig mot kanalstråket.

– Nu är Södra Råbylund på väg att bli en komplett och levande stadsdel, med skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Den nya bebyggelsen kommer nog att blir riktigt fin med ett vattendrag som rinner mellan husen. I södra Råbylund gör vi dagvattnet till en tillgång och attraktion, först genom anläggandet av Råbysjön och nu genom att vi lyfter fram dagvattnet som nu rinner undangömt i en stor kulvert. Den nya detaljplanen ger också 650 nya bostäder som Lund behöver, säger Björn Abelson (S), ordförande i Byggnadsnämnden i Lund

Kontakt
Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65

Byggnadsnämnden har under torsdagen beslutat om samråd för tre stora detaljplaner. Det gäller fyrspårsutbyggnaden mellan Flackarp och Högevall, detaljplan för Stångby söder och detaljplan för den tredje och sista etappen av Södra Råbylund.

Läs vidare »
Media no image

Bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 20:06 CEST

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och prognoserna talar för att befolkningen kommer att fortsätta öka. Inte bara hur mycket, utan också var och på vilket sätt Lund ska växa är viktiga frågor som förslaget till ny översiktsplan tar upp.

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby, Stångby och stationsområdet i Dalby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling fram till 2040.

– I dessa områden planerar vi en stor del av de kommande tjugo årens nya bostäder och näringslivsetableringar. Genom att fokusera utbyggnaden och bygga färdigt områden kan en attraktivitet och hållbarhet stärkas samtidigt som kommunernas investeringar i både fysisk och social infrastruktur kan utnyttjas effektivt, säger Cecilia Hansson, översiktsplanechef Lunds kommun.

En viktig utgångspunkt är att kommunen i första hand ska växa inifrån och ut. En annan att tätorterna ska växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och därför bör det byggas som mest i stations- och hållplatslägen i starka kollektivtrafikstråk.

Av de total 26 000 bostäder som ska kunna byggas fram till 2040 säger förslaget att en tredjedel bör byggas utanför staden Lund. Tätorterna i östra Lund har, liksom landsbygden, har utöver närheten till västra Skånes arbetsmarknad också närhet till natur och rekreation.

– Lunds nya översiktsplan ger goda förutsättningar för hela Lund att utvecklas. Hela Lund ska leva! Förtätningar i de östra tätorterna kan, om dagens bostadsutbud breddas, ge ett större underlag för näringsliv och handel och mer levande orter. Närheten till natur, en öppen och lugn bykänsla plus goda pendlingsmöjligheter kan skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende som kan komplettera och erbjuda något som staden inte kan, säger Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande.

Om översiktsplanering

I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den befintliga stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen ska också ge en god överblick av hur man planerar att förändra övergripande strukturer och göra tydligt hur man ser på den framtida utvecklingen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande och spelar en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Nu går förslaget till översiktsplan ut på det som kallas utställning. Det är en andra möjlighet att tycka till om innehållet, den första var under samrådet som ägde rum under hösten 2017. Senast den 4 juli behöver stadsbyggnadskontoret ha synpunkter.

Under maj och juni kommer lundabor och andra intressenter kunna ta del av valda delar av innehållet i form av en utställning i Kristallen foajé, Brotorget 1. Det kommer även att ordnas några informationstillfällen.

Kontakt

Cecilia Hansson, översiktsplanechef, 070-943 29 68
Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

Läs vidare »
Qrgibvjpyw00bkxeug7y

Lunds kommun har fått ett nytt offentligt konstverk

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:15 CEST

Lunds kommun har fått ett nytt offentligt konstverk: Camilla Løw, Klang, 2017 Gruppboende Utsättaregränd 1 på Norrra Fäladen, Lund Varmt välkommen på invigningen fredagen den 27 april kl 14!

Oxtbka0fu8jub2fxmhav

Lund nominerad till Årets superkommun

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 09:41 CEST

Lunds kommun kan bli Årets superkommun. Lund är nominerad som en av tre kommuner i klassen ”stad/stadsnära kommun”. Priset som delas ut av tidningen Dagens Samhälle syftar till att lyfta fram framgångsrika kommuner som står starkt rustade inför framtiden.

Media no image

Pressinbjudan till lansering av Klimatsamverkan Lund

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 07:52 CEST

Press hälsas välkommen till lanseringen av Klimatsamverkan Lund – en del av Borgmästaravtalet för energi och klimat.

Tid: 20 april, kl 11.30–13.30

Plats: Knutsalen i Rådhuset

Anmäl: till jon.andersson@lund.se

Lund är en av de över 7 000 kommuner som har skrivit under Borgmästaravtalet för energi och klimat, Covenent of Mayors. Syftet med avtalet är att visa att städer runt om i världen är beredda att gå före och visa vägen mot ett fossilfritt och klimatanpassat samhälle.

Lund har satt upp ambitiösa mål inom klimatområdet. Genom ökad samverkan med organisationer och företag bidrar Klimatsamverkan Lund till Lunds åtagande inom Borgmästaravtalet och till att nå de uppsatta klimatmålen.

Arbetet med att starta upp Klimatsamverkan Lund finansieras av Lunds kommuns miljöanslag och Region Skånes miljövårdsfond.

Program

11:30 Inledning av Anders Almgren (s), kommunstyrelsens ordförande och

Emma Berginger (mp), kommunalråd för trafik och miljö

11:40 Presentationsrunda

11:50 Klimatsamverkan Lund, Jon Andersson, miljöstrategiska enheten

12:10 Klimatfrågan, lokalt och globalt, Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

12:40 Signering av avsiktsförklaring samt gemensam fotografering

13:00 Lunch

Kontaktuppgifter

Anders Almgren (s), kommunstyrelsens ordförande 0708-478817

Emma Berginger (mp), kommunalråd för trafik och miljö 0721-940544

Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten 0723-915556

Karl-Erik Grevendahl, Lunds klimatallians 0706-647858

Presskontakt på plats: Therese Ek 0723-915781

Varmt välkomna!

Press hälsas välkommen till lanseringen av Klimatsamverkan Lund – en del av Borgmästaravtalet för energi och klimat. Tid: 20 april, kl 11.30–13.30 Plats: Knutsalen i Rådhuset Anmäl: till jon.andersson@lund.se

Läs vidare »
W2v45tmtzuyhxxlfnptd

E22 öppnar tidigare än planerat

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 15:31 CEST

Arbetet med den nya bron till E22 har gått bra och motorvägen kan öppna två dagar tidigare än beräknat. Den 17 april cirka 20.00 öppnas vägen mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. En effektiv organisation med erfaren och engagerad personal som har arbetat dygnet runt har gjort detta möjligt.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressfrågor Lunds kommun
 • press@lund.se
 • 046-359 49 00

 • Presskontakt
 • Vik. Press- och medieansvarig
 • annika.henning@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 121 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar