Skip to main content

Brev till boende på Nyckelön om VA-anslutning

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 09:17 CEST

I dagarna skickar Västerås stad ut ett brev till boende på Nyckelön vid Kvicksund. I brevet informeras det om arbetet kring att hitta en långsiktig lösning för vatten- och avloppsfrågorna (VA) på Nyckelön.

Det är fler och fler som bosätter sig på Nyckelön permanent och många fastigheter ligger utanför det gemensamma VA-systemet, Flintaviks VA-förening, som finns idag. Under senare år har flera fastighetsägare hört av sig till Västerås stad och efterfrågat en kommunal VA-lösning på Nyckelön.

Enkätundersökning
I en enkätundersökning, som genomfördes under våren 2003 bland de cirka 500 fastighetsägare som inte är anslutna till Flinkaviks VA-förening, svarade 400 på enkäten. Av dessa ville 69 procent ha en utbyggnad av VA-ledningarna på Nyckelön.

En av anledningarna till att Västerås stad har tagit tag i VA-frågan på Nyckelön är att många av de enskilda fastigheternas VA-lösningar inte uppfyller avloppskraven enligt gällande lagstiftning. Eftersom det nu blir fler och fler som bosätter sig permanent på Nyckelön är det därför av största vikt att VA-frågan får en långsiktig och hållbar lösning.

Vad händer nu?
Mälarenergi har, på Västerås stads uppdrag, haft diskussioner med Flintaviks VA-förening om tänkbara lösningar för VA-frågan på Nyckelön. Man diskuterar bland annat att överlåta VA-anläggningen i Kvicksund till Mälarenergi. Hur diskussionerna slutar får vi anledning att återkomma till.

Fakta kring VA-frågan på Nyckelön
I dagsläget finns det olika VA-lösningar för de ca 700 fastighetsägarna på Nyckelön. Cirka 250 är anslutna till Flintaviks vatten- och avloppsförening, en privatägd förening som följer samma regelverk som en kommunal VA-verksamhet.

Flera fastigheter på Nyckelön saknar idag acceptabla avloppslösningar. Det finns risk att de fastigheter som inte har godkända avloppslösningar kan förorena grundvattnet. Problem med dricksvattenkvalitén finns redan idag i enskilda vattentäkter. Det innebär ett krav på att hitta en långsiktig hållbar lösning av VA-frågan. Inom en snar framtid kommer kvalitetskraven att öka på dricksvattnet, bland annat på fluorid-halten, vilket fordrar investeringar i befintliga VA-system på Nyckelön för att klara kraven.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutade i december 2002 att inte ge tillstånd till några enskilda avloppslösningar, annat än i särskilda fall. Det innebär att fastighetsägare som vill ordna avlopp måste hitta gemensamma lösningar för detta. De fastigheter som har tillstånd att ha slutna tankar kan tillsvidare fortsätta att använda dessa.

Förslag på anslutning av dem som idag saknar gemensam VA-lösning
Då det funnits en efterfrågan på kommunal VA-lösning från fastighetsägare som idag står utanför Flintaviks VA-förening, har Västerås stad gett Mälarenergi i uppdrag att undersöka intresset och förutsättningarna för att bygga ut VA-ledningar på Nyckelön.

Den lösning som Mälarenergi studerat innebär att dessa fastigheter får vatten- och avloppsledning framdragen till tomtgräns. Ett antal fastigheter, som är belägna så att de saknar möjlighet att få självfall i avloppsledningen, förses med egna avloppspumpstationer (ingår i anslutningen). Installationen inom tomtmark bekostas av fastighetsägaren. Anslutningskostnaden beräknas bli i storleksordningen 150 000 kronor/fastighet, inklusive moms.

De fastighetsägare som inte vill ansluta sig direkt till en ny VA-lösning, men som vill göra det på sikt, kan få anstånd med att betala anslutningsavgiften. Avgiften för vattenförbrukning kommer att följa Mälarenergis VA-avgift för Västerås.

VA-avgift Västerås idag, (fastighet 1 200 kvm eller större), innebär en fast avgift på (i dagsläget) 2 825 kr/år, inklusive moms. Förbrukningsavgiften är 7.13 kr/m3 (exempel: en normal årsförbrukning för åretruntboende, 150 m3, innebär en årskostnad på 3 900 kr).

Hur blir det om man redan tillhör Flintaviks VA-förening?
Är du redan ansluten till Flintaviks VA-förening, innebär en drift i kommunal regi att du ”kliver in” som en redan ansluten kund. Någon ny anslutning, som medför anslutningskostnader, är inte aktuell. Den förändring som kan bli aktuell är en justering till den taxa för VA som gäller för hela Västerås (se exempel ovan).

En förutsättning för en kommunal drift är att Flintaviks VA-förening lämnar över ett VA-system som motsvarar den kvalitet som uppfyller nuvarande lagstiftning. Eventuellt fordras investeringar för att sänka fluorid-halten, men den investeringen måste göras oavsett vem som äger VA-systemet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy