Media-no-image

Presskonferens: Den nordiska supermodellen - Hur bygger vi välfärd i framtiden?

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 13:48 CEST

Fredagen den 3 oktober samlas några av Europa och Nordamerikas främsta urbanister i Malmö för att diskutera och reflektera över den nordiska välfärdsmodellen i en internationell kontext. Sharing the Nordic Urban Model är en del av den internationella konferensen Sharing Cities – Bridging Regions, därMalmö stad och Nordic City Network, NCN står som värd för den tredje och sista dagen.

Temat för dagen Sharing the Nordic Urban Model tar sin utgångpunkt i en unik kartläggning av 450 stadsutvecklingsprojekt, som varit avgörande i de arton städer som ingår i NCN. På konferensen presenteras en analys av de 450 projekten och flera internationellt erkända urbanister ger sin syn på var stadsutvecklingen i Norden är på väg. Finns det en nordisk stadsmodell? Dagen avslutas med rundabordssamtal där huvudsyftet är att ge ramarna till ett reformprogram för den nordiska välfärdsmodellen.

I samband med arrangemanget bjuder Malmö stad och NCN in till en presskonferens med Charles Landry från Think Tank Comedia i London och Ann McAfee, City Choices Consulting och tidigare co-director of Planning för Vancouver i Kanada. Dessutom medverkar stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson som också är ordförande för NCN.

Bifogat pressmedelandet finns program till hela konferensen.

Dag: Fredagen 3 oktober

Tid: 10.00

Plats: Rådhuset, Damsalongen

För ytterligare information kontakta:

Kanslichef, Nordic City Network, Hannah Wadman, 0709-342381

Senior Advisor, Malmö stadsbyggnadskontor, Göran Rosberg, 0709-343679

Sharing Cities – Bridging Regions är en internationell konferens som äger rum den 1-3 oktober och arrangeras i samarbete med IFHP, International Federation for Housing and Planning och DAC, Dansk Arkitekturcenter. Konferensen hålls i Köpenhamn och Malmö, där Malmö stad och Nordic City Network står som värd den 3 oktober.

I samband med konferensen Sharing Cities – Bridging Regions bjuder Malmö stad och Nordic City Network in till presskonferens den 3 oktober. Temat är Sharing the Nordic Urban Model, där några av Europa och Nordamerikas främsta urbanister möts i Malmö för att diskutera och reflektera över den nordiska välfärdsmodellen och hur den kan utvecklas för framtiden.

Läs vidare »
Media-no-image

Malmös rödgröna styre presenterar sin överenskommelse för mandatperioden

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 17:15 CEST

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stärker samarbetet och fortsätter att styra i Malmö under mandatperioden 2014 – 2018. Riktlinjerna för mandatperioden presenteras tillsammans med förslaget till ny politisk organisation och fördelning av beredningsansvar.

Ett långsiktigt ansvar för Malmö stads ekonomi, och ett stärkt och brett hållbarhetsarbete för att skapa jämlika och jämställda förutsättningar i en fortsatt attraktiv, tät och grön stad, är grunddragen i överenskommelsen.

Arbete för minskade klyftor, minskad ekonomisk utsatthet och minskad segregation lyfts fram tillsammans med barns levnadssituation, utveckling av skola och förskola samt skapandet av nya arbetstillfällen.

– Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende och ser framemot att fortsätta arbetet för ett starkare Malmö. Vi vill ha en hållbar stad med fler arbetstillfällen, minskade sociala klyftor, ökad delaktighet och med barnen i första rummet. Det är så vi bygger Malmö helt tillsammans med Malmöborna, näringslivet och civilsamhället. Malmö är tillväxtmotorn i hela regionen och Malmöbornas kompetens och erfarenheter är stadens stora tillgångar. Vi ser att det kommer bli några svåra år rent ekonomiskt men jag hoppas och tror att den nya regeringen både ser problemen som vuxit fram runt om i Sveriges kommuner och dessutom tar ansvar och satsar genom ökade stadsbidrag. Vi ser ett behov av ökade intäkter och flaggar för en skattehöjning, som självklart inte ska vara högre än nödvändigt, för att erbjuda Malmöborna en god kvalitet i skolan, vården och omsorgen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Våra tre partier har enats om en gemensam riktning för staden de kommande åren. Vi är överens om att planera staden med barnen i fokus och att låta barnens behov vara centrala i våra verksamheter. Från Miljöpartiets sida tar vi med stor entusiasm ansvar för de politiska områdena stadsutveckling och demokrati, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

– Vi är glada över en samsyn kring att skatten behöver höjas för att öka resurserna till vår gemensamma välfärd. Vi är överens om att lägga ett tydligt fokus på att öka rättvisan och jämlikheten i Malmö. Vänsterpartiet ökar sitt kommunalrådsansvar och kommer nu även, förutom jämställdhet, ha ansvar för folkhälsa med fokus på Malmökommissionens rekommendationer och ha ett kommunalråd som har ansvar för kultur och antidiskriminering som fortsätter vårt tydliga arbetet mot rasism och för allas rätt till tillgång till kultur, säger Martina Skrak (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

Bifogade filer via länkar

- Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna i Malmö.

- Politisk organisation

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735- 79 97 01

Martina Skrak, 0708-16 17 09

Karolina Skog, 0734- 26 44 64


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter att styra i Malmö under mandatperioden 2014 – 2018. Ett långsiktigt ansvar för Malmö stads ekonomi, och ett stärkt och brett hållbarhetsarbete för att skapa jämlika och jämställda förutsättningar i en fortsatt attraktiv, tät och grön stad, är grunddragen i överenskommelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Konferensen Nordic light on Children´s outdoors uppmärksammar barnens plats i staden

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 16:35 CEST

Torsdagen den 2 oktober hålls den internationella konferensen Nordic light on Children´s outdoors i Malmö. Fokus är på barnens plats i staden och många goda lokala exempel från Malmö kommer att lyftas fram. Arrangemanget är en del av Child in the City-konferensen i Odense som uppmärksammar 25 års jubiléet av Barnkonventionen. 

Malmö har tidigare prisats för sina satsningar på att ge barn plats och möjlighet till lek i det offentliga rummet och konferensdeltagarna ges möjlighet att besöka äventyrslekplatser, skateparker och gröna skolgårdar i staden. Kommunalråd Lari Pitkä-Kangas (MP) deltar i konferensen och berättar hur Malmö strategiskt arbetat för att bli en stad för barnen.

- Nyckeln är att planera med och för barn och unga om vi ska få ett levande Malmö där du som ung känner att du får utrymme och plats i det offentliga rummet. Jag tror att de allra flesta håller med mig om att en bra stad för barnen också är en bra stad för alla. Med mer grönska, mötesplatser och rum för lek skapar vi också lust för lärande om staden som fenomen, säger Lari Pitkä-Kangas, (MP), kommunalråd stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor.

Konferensen Nordic light on Children´s outdoors äger rum I Malmö den 2 oktober 2014, klockan 8.30-17.00 på Stapelbäddsgatan 3 i Malmö. Arrangörer är Movium - the SLU Think Tank for Sustainable Urban Development, Swedish university of agricultural sciences.

Läs konferensens program som PDF

Kontakt

Lari Pitkä-Kangas, 0734-264481


Torsdagen den 2 oktober hålls den internationella konferensen Nordic light on Children´s outdoors i Malmö. Fokus är på barnens plats i staden och många goda lokala exempel från Malmö kommer at lyftas fram. Arrangemanget är en del av Child in the City-konferensen i Odense som uppmärksammar 25 års jubiléet av Barnkonventionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Delårsrapport januari – augusti 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 15:31 CEST

Delårsrapporten för januari - augusti visar ett prognostiserat positivt resultat på 1 mkr för helåret 2014. Det är en förbättring med 80 miljoner jämfört med det budgeterade resultatet.

Den positiva avvikelsen beror på ett överskott inom ”finansiering” på 229 mkr. De kommunala verksamheternas prognoser visar på underskott på sammanlagt 149 mkr. Det är framförallt ökade kostnader för försörjningsstöd, hemlöshet, samt vård och omsorg som ligger bakom dessa underskott.

Det prognostiserade resultatet visar att kommunen riskerar att inte uppfylla kravet på ekonomisk balans om inga åtgärder vidtas. Detta beror på att årets budgeterade resultat förutsatte att 70 Mkr kunde disponeras ur den så kallade resultatutjämningsreserven. Men en allt starkare skatteunderlagstillväxt gör att det inte är möjligt att disponera medel ur denna reserv.

– Vi ser att det är tufft ekonomiskt ute i stadsområdenas verksamheter. Jag vet att stadsområdesnämnderna redan arbetar hårt för att komma tillrätta med dessa problem och följer utvecklingen noga. Att vi i kommunen som helhet riskerar att inte komma i balans på grund av att skatteintäkterna faktiskt ökar, är något som egentligen är positivt och kommer att stärka kommunen framöver, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S) kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Vi kommer göra vad vi kan från kommunens sida för att uppfylla kravet på ekonomisk balans. Men jag hoppas också att vi snart har en socialdemokratiskt ledd regering som inte bara ser problemen med att det byggs för lite och att allt fler arbetslösa måste söka försörjningsstöd, utan också tar ansvar och satsar ordentligt på att få igång byggandet och framför allt på att motverka arbetslösheten, avslutar Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S) kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Kontakt

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735- 79 97 01

Patrik Kronholm, politisk sekreterare, 0709- 13 08 69

(Ärende 39)


Delårsrapporten för januari - augusti visar ett prognostiserat positivt resultat på 1 mkr för helåret 2014. Det är en förbättring med 80 miljoner jämfört med det budgeterade resultatet. Den positiva avvikelsen beror på ett överskott inom ”finansiering” på 229 mkr. De kommunala verksamheternas prognoser visar på underskott på sammanlagt 149 mkr.

Läs vidare »
Media-no-image

Årsanalys för Malmö som pilotkommun för romsk inkludering

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 15:19 CEST

Polisens databas över romer har försvårat arbetet i pilotverksamheten för romsk inkludering konstaterar Romskt informations- och kunskapscenter i en årsanalys för 2013.

Som ett led i att förbättra romernas situation i Sverige har regeringen utsett fem så kallade pilotkommuner för romsk inkludering, varav Malmö är en. De övriga kommunerna är Luleå, Helsingborg, Göteborg och Linköping. Ansvariga för verksamheten i Malmö stad är Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

Pilotverksamheten ska pågå mellan 2012-2015 och i rapporten beskrivs de insatser som genomförts inom pilotkommunens temaområden; arbetsmarknad, utbildning, social omsorg, samverkan och hållbara förvaltningsstrukturer, bostadsmarknad och hälsa. Ett stort antal aktiviteter har genomförts med fokus på att tydliggöra rättigheter för den romska befolkningen. Bland annat undersöks nya arbetssätt för att få ut fler romer på arbetsmarknaden och där tio personer utgör en ”pilotgrupp” för detta arbete.

RIKC arbete riktas både till majoritetssamhället för att sprida information och till den romska gruppen i Malmö. Konceptet visar sig framgångsrikt och flera studiebesök kommer hit både från andra kommuner i Sverige och från Europa.

Budgeten för pilotkommunverksamheten är på 700 000 kronor och finansieras av Arbetsmarknadsdepartementet.

– Det är bra att Malmö utgör en av pilotkommunerna i arbetet för romsk inkludering. Malmö är sedan tidigare en föregångare genom det arbete som bedrivs av Romskt informations- och kunskapscenter. Pilotkommunverksamheten öppnar för möjligheten att pröva nya vägar för att lyckas i arbetet med att få bort de diskriminerande strukturerna som finns i samhället, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd för vård och omsorg.

– Antiziganismen är fortfarande utbredd i vårt samhälle. Malmö har ett stort ansvar i att tillgodose romers lika rätt, genom RIKC och pilotprojektet har vi intensifierat det arbetet, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskrimineringsfrågor.

– Genom att bygga broar mellan den romska befolkningen, skolan och arbetsmarknaden vill vi förändra den diskriminerings- och misstroendekultur som tyvärr fortfarande råder i samhället kring romer. Kommunen har ett oerhört viktigt ansvar att skapa möjligheter för att den romska minoritetens intressen ska förverkligas, säger Lari Pitkä-Kangas, (MP) kommunalråd för konsument, stadsekologi och utveckling.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 36)


Som ett led i att förbättra romernas situation i Sverige har regeringen utsett fem så kallade pilotkommuner för romsk inkludering, varav Malmö är en. De övriga kommunerna är Luleå, Helsingborg, Göteborg och Linköping.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Nej till livslång avbetalning av studielån

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 15:19 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö säger nej till förslaget om att avskaffa åldersavskrivningen vad gäller återkrav av studiemedel i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet. Anledningen är att förslaget får konsekvenser för jämställdheten eftersom det i utredningen konstateras att kvinnor drabbas hårdare än män av en avskaffad åldersavskrivning.

Återbetalningstiden av studielån är i dag 25 år eller som längst till det år då låntagaren fyller 67 år. I ett förslag från Utbildningsdepartementet vill man nu förändra i regleringen och avskaffa ålderavskrivningen. Det innebär att återbetalningstiden blir livslång, vilket Malmö stad i sitt remissvar är negativa till. Förslaget bedöms nämligen få större ekonomiska konsekvenser för kvinnor än för män eftersom de har lägre livsinkomster än män, i genomsnitt. Detta trots att kvinnor utbildar sig i högre utsträckning än män. En lägre livinkomst innebär i längden en lägre pension och därmed större svårigheter att betala tillbaka studiemedel efter pensioneringen.

Förslaget kan också innebära att människor väljer att avstå från studier av rädsla för att sätta sig i en framtida skuldsituation, eftersom villkoren och finansieringsmöjligheterna blir mindre fördelaktiga. Kommunstyrelsen menar att det är viktigt att alla i Sverige har samma möjligheter att studera, oavsett socioekonomisk status och kön.

– Nuvarande system som innebär att studielån ska betalas tillbaka under arbetslivet är bra. Ojämställdheten under arbetslivet återspeglas tydligt i pensionen och en livslång avbetalning riskerar helt klart att slå hårt mot framförallt kvinnor, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd för vård och omsorg.

– Vi bedömer att risken för negativa konsekvenser med förslaget är alltför stora. Att kvinnors pensioner, som idag bara är 65 % av männens, skulle urholkas ytterligare eller att rekryteringen av personer från studieovan miljö till högre utbildning försvåras gör att vi hellre behåller de nuvarande återbetalningsreglerna, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Detta förslag slår hårt mot kvinnors rätt till ekonomisk självständighet under pensionsåren. Redan i dag lever hundratusentals kvinnor med låga pensioner som är orsakade av låga löner och en ojämställd arbetsmarknad. Det är viktigt att behålla 25-årsgränsen för avskrivning av studieskulder, säger Martina Skrak (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Martina Skrak, 0708-16 17 09

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 5)


Kommunstyrelsen i Malmö säger nej till förslaget om att avskaffa åldersavskrivningen vad gäller återkrav av studiemedel i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet. Anledningen är att förslaget får konsekvenser för jämställdheten eftersom det i utredningen konstateras att kvinnor drabbas hårdare än män av en avskaffad åldersavskrivning.

Läs vidare »
Wacc5vduxpodg4vwq6al

Pressinbjudan: Det baltiska jubileumsåret fortsätter

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 08:00 CEST

Hundraårsjubileet av den Baltiska utställningen fortsätter. Den 11 oktober öppnar Malmö Museers utställning Sommarsol och mörka moln – Malmö 1914. Samma dag öppnar Malmö Konstmuseums Baltiska speglingar.

Wcmagubrnsokwwhgqf6f

Tusentals skolelever till Lindängelund

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 07:00 CEST

​På torsdag och fredag, 2-3 oktober, är det åter dags för Skogens dagar för Malmös grundskoleelever. I år har arrangemanget bytt plats från Bulltofta till Lindängelund. Under de två dagarna får Lindängelunds rekreationsområde besök av cirka 5 000 grundskoleelever från Malmö. Det är sextonde året Skogens dagar anordnas och här finns både nya och återkommande aktiviteter.

Gkh5at8xa4tnyg4vqmwf

Peppar peppar - en dag för att synliggöra vardagsrisker för seniorer

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 21:56 CEST

Hmry7bf5hlpaqzibt6cd

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 15:46 CEST

Onsdagen den 1 oktober presenterar den politiska majoriteten i Malmö, bestående av Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet, sina förslag till politisk organisation och politisk plattform för mandatperioden 2014 - 2018.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 310 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 21 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se

Adress

  • Malmö stad
  • August Palms plats 1
  • 205 80 Malmö
  • Vår hemsida