Skip to main content

​Fler bostäder täcker inte behov

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 16:20 CEST

Bostadsutbudet i Malmö måste i högre grad motsvara efterfrågan och behovet av bostäder. Det framgår i den lägesrapport över bostadsbyggandet som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen.

Förra året påbörjades drygt 1880 bostäder i Malmö, vilket är en kraftig ökning och 700 fler än året innan. 69 procent av dessa var hyresrätter. Flest bostäder påbörjades i stadens utbyggnadsområden. Antalet bostäder som färdigställdes var 1020 och 40 procent av dessa stod MKB Fastighets AB för. Trots detta så påbörjas inte tillräckligt många bostäder för att möta den efterfrågan och det behov som finns utifrån befolkningsökningen. Malmös befolkning växte med nästan 5000 förra året och förväntas inom fem år att ha ökat med 30 000 personer, vilket motsvarar en årlig nyproduktion om cirka 2500 bostäder. Utmaningarna framöver är att se till att bostadsbyggandet ökar, att det finns bostäder till rimliga kostnader och att hemlösheten minskar. Inte bara att det byggs, utan även vad som byggs och hur det byggs är därför viktiga frågor att arbeta med.

I Malmö är fokus på den blandade staden, i såväl funktioner och upplåtelseformer som skala och befolkning. Flera aktuella bostadsprojekt som lyfts fram i lägesrapporten handlar om förtätning av staden, och visar att det går att hitta nya möjligheter inom såväl i utbyggnadsområden som den befintliga bebyggelsen. Även framöver kommer det att krävas ett offensivt arbete och kreativa lösningar för att klara bostadsförsörjningen.

Under 2014 togs flera initiativ för att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggandet, bland annat antogs en ny översiktsplan, och arbetet med att bygga staden hel och socialt hållbar fortsätter. Under året ses policys för parkering och försäljning av mark över för att skapa förutsättningar för fler bostäder. I budgeten för nästa år finns flera initiativ med syfte att öka bostadsbyggandet i Malmö där ett exempel är samverkan mellan aktörer i branschen för att bygga mer resurs- och kostnadseffektiva bostäder. Det kommunala bostadsbolagets uppdrag har också skärpts.

– Malmö har fått fart på bostadsbyggandet i jämförelse med övriga storstadsområden men det är inte tillräckligt för att täcka det behov som finns. Därför behövs det fler offensiva åtgärder framöver, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Kraftsamlingen från kommunens sida ger resultat, men vi är långt ifrån färdiga. Det behövs ett aktivt arbete för att långsiktigt arbeta bort bostadsskulden i Malmö, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

KontaktpersonerKatrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 19)