Skip to main content

​Förväntat överskott för Malmö stad i årets andra delårsrapport – nämnd kompenseras för barn- och ungdomsvård

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2018 15:56 CEST

Malmö stad prognostiserar ett överskott på 694 miljoner kronor för 2018, enligt den delårsrapport för januari till augusti som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen. Det är 394 miljoner kronor mer än det budgeterade och cirka 20 miljoner kronor mer än det förväntade överskottet i årets första delårsrapport. Överskottet består till stor del av inkomster från fastighetsförsäljningar och av realisationsvinster.

Vad gäller nämnderna så prognostiserar sex nämnder överskott och tre underskott. Två förväntas göra nollresultat. Underskotten återfinns främst i arbetsmarknad- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden, och beror bland annat på ett ökat behov av vård för barn och unga samt höga kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsmarknads- och socialnämndens budget kommer att förstärkas med 22 miljoner kronor under 2018 för att kompensera för de ökade kostnaderna gällande barn- och ungdomsvården som uppstod under sommarens extraordinära insatser.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett nollresultat samtidigt som antalet hushåll som beviljas stöd blir färre. Dock ökar de totala kostnaderna. Gällande kostnaderna för hemlöshet så förväntas man göra ett underskott på 75 miljoner kronor. De åtgärder som har vidtagits för att minska hemlöshetskostnaderna förväntas ge effekt i slutet av 2018 och under 2019. Funktionsstödsnämndens förväntade underskott har minskat till följd av den tillfälliga ersättning man fått för kostnader för assistansstöd. 

Konjunkturläget i Malmö och resten av Sverige har varit starkt under året och förväntas vara det under hela 2018. Arbetslösheten minskar. Bland utrikesfödda män syns ett trendbrott, här är minskningen särskilt stor. Samtidigt är det många Malmöbor som fortsatt står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatserna för att få fler självförsörjande fortsätter under året, bland annat ska antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar öka till 1100.

Skolutvecklingen i Malmö har varit positiv åtta år i rad och resultaten i de kommunala skolorna har förbättrats under 2018, vilket delvis är en effekt av den resursfördelningsmodell som infördes 2014 och som i större utsträckning fördelar resurser utifrån elevers socioekonomiska bakgrund. Framöver kommer antalet grundskoleelever fortsatt att öka, vilket ställer krav på såväl skollokaler som rekrytering av personal.

– Vi kan se en positiv trend med sjunkande arbetslöshet bland Malmöbor, inte minst bland unga, men fler måste bli självförsörjande. Deltagarna i kommunens arbetsmarknadsinsatser är fler i dag än för ett år sedan, tack vare att arbetslösa unga vuxna i behov av ekonomiskt bistånd är garanterade en insats inom två veckor. Tidiga, riktade insatser är av stor betydelse för dem, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Skottlossningarna i sommar innebar att fler barn och unga fick tas om hand och lyftas bort från sina miljöer. Det ställde ökade krav på organisationen, vilket vi kompenserar för genom att tillföra 22 miljoner kronor.

– Jag är hoppfull om att alla de insatser som görs för att minska hemlösheten kommer att ge resultat. Bostadsbyggandet är historiskt högt, vi inrättar en central bostadsrådgivning och övergångslägenheterna blir fler. I grund och botten handlar det om att säkerställa att alla har tak över huvudet och att inga barn tvingas växa upp i hemlöshet.

– Det är oerhört glädjande att skolutvecklingen går åt rätt håll. Än är det dock mycket kvar att göra, nu gäller det att hålla i och fortsätta det långsiktiga arbetet. Att ge barnen en bra start i livet är viktigare än något annat, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

(Ärende 15)