Skip to main content

Lex Sarah-anmälan kring fortsatt oro i LSS-boende

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2018 10:00 CEST

En ny brukare flyttade in på ett LSS boende samtidigt som det var personalomsättning. Situationen har gjort miljön på boendet orolig. En ombyggnation av LSS-boendet är igång och personalen får utbildning och handledning.

Oron har lett till ett utmanande beteende hos två brukare. En lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare gjorts. Vidtagna åtgärder är bland annat en anpassad tillfällig bostad med egen personal för den ena brukaren. En ombyggnation av LSS-boendet har påbörjats. Personalen utbildas och får handledning för att anpassa stödet efter brukarnas behov.

Då det sammantaget har varit brister som påverkat brukarna negativt, bedöms situationen vara ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden ytterligare en lex Sarah-anmälan till IVO. Arbetet med att förbättra situationen fortsätter enligt en plan. Bedömningen efter den senaste utredningen i april är att de vidtagna åtgärderna är relevanta men att det tar tid innan man ser effekten.

Kontaktperson: Lena Gabrielsson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0706-90 33 16


Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76