Skip to main content

Malmö rustar för att kunna växa – utredningsdirektiv för ny organisation antagna

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 16:15 CEST

I mars i år gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att presentera ett förslag till utredningsdirektiv om den framtida kommunala organisationen. Anledningen är bland annat Malmös snabba befolkningsökning som ställer nya krav på den kommunala organisationen och på dess förmåga att anpassas efter nya behov och förväntningar på kommunal service. Den nuvarande organisationen har fungerat väl i många delar men inte lika väl i andra, och dessa ska nu ses över. På onsdagen godkändes de framtagna utredningsdirektiven av kommunstyrelsen.

Utredningen ska ge förslag på hur en handlingskraftig, effektiv och ändamålsenlig organisation kan se ut för att garantera att Malmöborna får likvärdiga insatser och service av god kvalité, oavsett var i staden de bor. Fokus ska ligga på att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor, att utveckla omsorgen, att se till att fler kommer i arbete och att färre är i behov av försörjningsstöd. Den nya organisationen ska utformas så att styrning och ledning är tydlig, att personalpolitiken stärks och att arbetsmiljön blir god med färre sjukskrivingar. I den ska även kopplingen mellan fysiska och sociala investeringar kunna utvecklas och stärkas liksom medborgarinflytandet. En mer ändamålsenlig organisation ger också bättre förutsättningar för god ekonomisk styrning. I utredningsuppdraget ingår också att titta på andra kommuners organisationer och väga in dem i det fortsatta arbetet med strukturen för Malmö stads organisation.

I juni ska en rapport presenteras för kommunstyrelsen som därefter skickas ut på remiss. Tanken är sedan att kommunfullmäktige ska fatta beslut om en ny organisation i december och att den ska träda i kraft i maj 2017.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i arbetet med att rigga en mer ändamålsenlig organisation som kan möta Malmös utmaningar och den befolkningsökning som vi upplever nu och i framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö måste ha en organisation som ger Malmöborna största möjliga nytta för kommunskatten. Nu ska vi hitta den, och det är viktigt att den ökar förutsättningarna för transparens, medborgarinflytande och lättillgänglighet, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 9)