Skip to main content

Malmöborna nöjda med kulturlivet i staden

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 11:04 CET

Malmö Stadsarkiv - en av stadens populära kulturinstitutioner

Resultatet av 2016 års kulturintressemätning klar

Under december och januari månad genomförde Kulturförvaltningen i Malmö en ny kulturintressemätning för att ta reda på hur 1009 utvalda personer upplever kulturlivet i staden. Nu är resultatet klart.

Den omfattande undersökningen visar att nästan sju av tio tycker att kulturutbudet i Malmö är bra eller mycket bra. Sett över tid är det en viss positiv trend i utvecklingen av den generella nöjdheten.

- Resultatet är ett kvitto på att kulturlivet i Malmö är mycket omtyckt av malmöborna och berör på många nivåer. Detta är bra kunskap för den fortsatta utvecklingen av kulturens roll i staden, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.

Resultatet visar på vissa skillnader i nöjdhet mellan boende i olika stadsdelar, även om alla stadsdelar ligger på en relativt god nöjdhetsnivå. I Södra Innerstaden anger 80 procent betyget 4 eller 5, i Oxie är motsvarnade andel 54 procent.

Hälften av malmöborna delaktiga i kulturlivet

Undersökningen visar ett i huvudsak stabilt mönster när det gäller hur malmöborna använder och deltar i kulturutbudet. Drygt hälften av medborgarna upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Malmö. Andelen har minskat något sedan föregående år, från 59 procent till 54 procent.

- Det är glädjande att mer än hälften av malmöborna är så delaktiga i stadens kulturliv, och att nivån är fortsatt hög. Samtidigt har vi en ambition att kulturen ska bli relevant för ännu fler malmöbor, säger Elisabeth Lundgren.

Skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är påtagliga och det framgår tydligt att respondenter boendes i innerstaden samt i Centrum känner sig delaktiga i klart större utsträckning än övriga.

Hinder och påverkansmöjligheter

Över hälften (54 procent) av de tillfrågade uppger att det inte finns något hinder för att delta i kulturlivet. Detta är en något lägre siffra än vid föregående mätning 2015 då sex av tio svarade att det inte fanns något hinder. Pensionärer, följt av de som arbetar, uppger i betydligt högre grad än övriga att det inte finns något hinder att delta i kulturlivet i Malmö, medan arbetssökande i högre grad uppger att det är för dyrt och att utbudet inte lockar.

Fjärde gången undersökningen genomförs

Det är fjärde gången som Kulturförvaltningen gör en intresseundersökning med övergripande frågor om Malmöbornas kulturvanor, den första undersökningen genomfördes 2011 och sedan har undersökningar genomförts 2013 och 2015. En skillnad med undersökningen 2016 är att den inte är lika omfattande när det kommer till antal frågor, frågor som handlar om hur malmöborna fått information om kulturarrangemang etc har plockats bort. Tanken är att denna något förenklade undersökning kommer att göras vartannat år och en mer omfattande undersökning kommer att genomföras vartannat år.

Bakgrund

Enkätfabriken har för Kulturförvaltningens räkning genomfört en kulturintresseundersökning i Malmö. Syftet med undersökningen är att kartlägga Malmöbornas kulturkonsumtion. Liknande undersökningar gjordes i Malmö år 2011, 2013 samt år 2015.

Totalt har 1 009 intervjuer genomförts via telefon. Telefonintervjuerna har gjorts från ett slumpmässigt urval på 8 000 personer i åldrarna 18-74 år, boendes i Malmö kommun. Respondenten har haft möjlighet att bli intervjuad på svenska eller engelska.

För ytterligare information och kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.