Skip to main content

​Malmös nya parkeringspolicy ska bidra till hållbart resande – och pressade byggkostnader

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2018 15:17 CEST

Stadsliv, hälsa och miljö ska gå före skrymmande bilparkeringar. Det är huvudfokus i den nya parkeringspolicy för Malmö stad, som på torsdagen passerade stadsbyggnadsnämnden på sin väg till kommunfullmäktige för antagande.

En växande stad behöver använda marken effektivt, både av sociala, ekologiska och ekonomiska skäl. Malmös kommunfullmäktige har bestämt att andelen biltrafik i staden ska minska till förmån för cykel, gång och kollektivtrafik och 2014 fattades beslut om en genomgripande översyn av stadens parkeringspolitik.

Den nya parkeringspolicyn har arbetats fram gemensamt av stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen och Parkering Malmö. En ny utgångspunkt är att den som parkerar i stan ska betala vad det faktiskt kostar med tanke på drift och underhåll samt markpris. Idag betalas huvuddelen av det egentliga priset för bilparkering på gator och torg av skattebetalarna och i flerbostadshus av de boende oavsett bilinnehav.

En ny, flexibel parkeringsnorm ska göra det möjligt att bygga bostäder utan tillhörande parkeringsplatser, vilket kan bidra till sänkta byggkostnader. Dagens parkeringsnorm kräver ett visst antal p-platser per lägenhet, men med den nya normen ska det gå att bygga till p-norm 0 eller nära 0 i centrala lägen nära bussar och tågstationer. En förutsättning är att fastighetsägaren tillhandahåller olika mobilitetsåtgärder som ska underlätta för boende och besökare att välja ett annat transportslag än bil. Det kan handla om bilpool, cykelpool, busskort, cykelservice etcetera. Det ska dock finnas tillgänglighetsanpassade parkeringar vid bostäder och viktiga målpunkter i staden, för personer med rörelsehinder.

Nytt i policyn är även så kallade mobilitetsköp. Fastighetsägare som inte kan lösa parkeringsbehovet vare sig på den egna fastigheten eller genom att hyra p-platser i närliggande garage och trots omfattande mobilitetsåtgärder, kan betala en summa motsvarande p-hyran till Malmö stad. Potten ska användas för att långsiktigt förbättra för gång-, cykel- och kollektivtrafik och därmed minska behovet av dyra parkeringsutrymmen.

– Det här blir den vassaste parkeringspolicyn i landet. Fastighetsägare kommer att vilja underlätta för cykling snarare än bilparkering. För Malmöborna kommer det att märkas genom att mark som tidigare reserverats åt bilar nu kan användas till grönska, gatuserveringar, bättre cykelbanor och fler bostäder. Med färre gatuparkeringar blir också sikten bättre och det blir tryggare för i synnerhet barn att röra sig i trafiken, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Med den nya policyn ser vi till att våra gemensamma ytor används på ett sätt som kommer alla till del, och att det görs plats för mer grönytor, cykelbanor och kollektivtrafik. Inte minst ser vi nu till att trafikmiljön blir säkrare för alla som rör sig i Malmö – fotgängare, cyklister och bilister, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Policy och norm för mobilitet och parkering ska behandlas i kommunfullmäktige i augusti.

  

För mer information kontakta gärna
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57