Skip to main content

Smart teknik loggar resvanor i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2018 07:48 CEST

Hur kommer det sig att vi väljer cykel, tåg, buss, bil eller att gå?

Malmö växer och blir tätare. Vi blir fler som vill bo, arbeta och besöka Malmö; detta innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Stadens planering är beroende av information från de som reser här. Under några veckor deltar Malmöresenärer i en resvaneundersökning där en ny smartare insamlingsteknik används.

Malmö växer och stadens utmaningar kräver att traditionella trafiksystem kompletteras med nya. Trafiksystemen ska vara anpassade efter människan, samtidigt som klimatpåverkan måste minska. Malmös trafik- och mobilitetsplan är ett verktyg för att få en trafikplanering som innefattar alla trafikslag och har bäring på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Hur reser du?
Hur reser vi i Malmö? Vilka vägar tar vi till jobbet och med vilka transportslag? Spelar ärendet roll för vilket transportslag som väljs? Vi vill veta mer om resandet i Malmö och tar därför hjälp av de som reser i, eller till och från, Malmö. De som deltar bidrar med värdefull kunskap som vi sedan kan använda när vi planerar staden.

Hur kommer det sig att vi väljer cykel, buss, bil eller att gå?
Malmö stad följer trafikutvecklingen på många olika sätt och resvaneundersökningar är en av de viktigaste kunskapskällorna. Den ger oss svar på hur resandet ser ut mellan olika områden och vilka skillnader det finns mellan olika gruppers resande. Det är viktiga insikter när vi planerar för en trygg, tillgänglig och jämlik stad.

Smart teknik
Den nya metoden för att mäta resvanor kan ge oss annan typ av data, exempelvis om resvägar.

- Förhoppningen är att digitala resvaneundersökningar på sikt ska kunna ersätta postala enkätundersökningar helt eller delvis. Vi behöver säkra svarsfrekvens och därmed representativiteten i underlaget, säger Erik Broman, projektledare på Malmö stad, fastighets- och gatukontoret.

Appen samlar in information om var du reser och med vilket färdmedel. Det går också att utläsa medelhastigheter och hur långa resorna är.

-Med hjälp av denna digitala undersökning kan vi se hur resor och transportslag kombineras för olika aktiviteter. Ett mer komplett dataunderlag ökar säkerheten i våra slutsatser och kan potentiellt möjliggöra nya typer av analyser, berättar Erik Broman.

Mer information hittar du här: https://www.travelvu.se/malmo

Kontakt:
Erik Broman, Malmö Stad, fastighets- och gatukontoret, tel: 070-934 21 33

Christian Resebo, Malmö Stad, fastighets- och gatukontoret, tel: 040-341460