Skip to main content

​Stärkt stöd till personer med demenssjukdom

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 14:10 CEST

I takt med att allt fler blir allt äldre kommer antalet personer med demenssjukdom att öka, såväl i Malmö som i resten av landet. För att möta detta har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antagit en strategi för demensvården med fokus på ökat stöd till drabbade, deras anhöriga och personal inom Malmö stad.

Strategi för demensvård i Malmö stad sträcker sig till 2022 och syftar till att stärka kvaliteten i vården och omsorgen av personer med demenssjukdom, men också om att utveckla stödet till anhöriga och utbilda personal.

Det handlar bland annat om att öka antalet medarbetare med kompetens inom demenssjukdomar och öka kunskapen hos såväl chefer som personal som kommer i daglig kontakt med brukare. Fortbildning ska delvis ske i samarbete med demenssjuksköterskor och Silviasystrarna.

Verksamheten som vänder sig till personer som nyligen har insjuknat ska också utvecklas. Målet är att fler brukare ska kunna ta del av anpassad dagverksamhet i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet. Förebyggande insatser ger ökad livskvalité, till exempel kan man bo kvar i det egna hemmet under en längre tid.

När en person drabbas av en demenssjukdom påverkas anhöriga och närstående på olika sätt, vilket bemöts med en rad olika insatser redan i dag. Dock finns det ett behov av att utveckla insatserna. Den anhörigstrategi som antogs för ett år sedan kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Det finns också ett behov av att utveckla metoder för att på ett bättre sätt kunna bemöta personer med demens som har ett annat modersmål än svenska eftersom sjukdomen kan leda till att man tappar sitt andraspråk.

Strategi för demensvård i Malmö stad är baserad på den nationella strategi för omsorg om personer med demenssjukdom som regeringen antog i maj 2018.

– Det har skett stora förbättringar inom demensvården, men många utmaningar kvarstår för att personer med demenssjukdom fortsatt ska kunna leva ett bra, tryggt och självständigt liv. Inte minst behöver vi titta närmare på insatser som riktar sig till personer som befinner sig i ett tidigt skede av sjukdomen, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg.

– Demenssjukdom är en komplex sjukdomsbild som yttrar sig olika för olika individer. Det är därför nu välkommet att staden tar ett helhetsgrepp med individen och dennes behov i fokus, säger Eva Lindholm (L), ersättare i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.


Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Eva Lindholm, 0705-71 54 11

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36


(Ärende 7)