Skip to main content

Världsautismdagen 2017

Nyhet   •   Apr 02, 2017 10:09 CEST

Det finns fortfarande mycket att utforska och lära sig inom Autism

Idag, den 2 april, är det Världsautismdagen. Den symboliseras med blått och hashtaggarna #LightItUpBlue eller #LIUB. Det är ett initiativ som har tagits av FN och firas varje år för att öka medvetenheten runt autism och för att säkra att alla - både barn och vuxna - får en möjlighet att vara en integrerad del av samhället. Man pratar dock inte längre om autism, utan om autismspektrumtillstånd.

Världsautismdagen

Idag är det Världsautismdagen. Det är ett initiativ som har tagits av FN och firas varje år sedan den 2008. Ursprunget till dagen var att öka medvetenheten runt autistiska barn. Men autistiska barn växer ju upp och blir autistiska vuxna. I takt med att förståelsen runt autism har ökat, så har även fokus för Världsautismdagen ökat. Idag innefattas både barn och vuxna och fokus ligger på hur man kan säkra att alla får en möjlighet att vara en integrerad del av samhället.

#LightItUpBlue

Kampanjen Light It Up Blue kom till för att uppmärksamma Världsautismdagen. Man vill synliggöra autism och för att verka för en större förståelse och acceptans av alla med autism - oavsett var i spektret man befinner sig.

Tusentals byggnader och kända minnesmärken runt om i världen lyser blå denna dag; Kända byggnader såsom Basilica de la Sagrada Familia i Barcelona (Spanien), CN Tower i Toronto (Kanada), staden Petra (Jordanien), Rockefeller Center i New York City (USA), Sphinxen och pyramiderna i Giza (Egypten, 101 Tower i Tapei (Taiwan) lyser klart blå liksom många flygplatser, broar, museer, konserthus, restauranger och sjukhus. I år har President Trump lovat att även Vita Huset ska lysa blått.

Autism + Aspergers = Autismspektrumtillstånd (ASD)

Tidigare så brukade man säga att personer hade olika former av autism eller Aspergers syndrom. Forskningen kom dock fram till att det finns fler likheter än olikheter mellan dessa diagnoser, även om det kan finnas olika behov av stöd och hjälpmedel. Autism är alltså ett spektrum och inte skiljbara tillstånd. Därför så kallas alla dessa diagnoser numera för autismspektrumtillstånd eller ASD (eller att man förkortar det till autism). När man ger diagnosen till en person så talar man om var på detta spektrum en person faller in.

Vad är Autismspektrumtillstånd

Autism är ingen sjukdom, utan en diagnos.Det innebär att man har ett annorlunda sätt att känna, tänka, tycka eller vara. Autism kan ta sig uttryck på många olika sätt beroende på individens erfarenheter, personlighet och det sammanhang den befinner sig i. Autism är alltså ett spektrum och de individuella skillnaderna är stora.

Det som är gemensamt för alla former av autism, finns inom två huvudområden:

 • Begränsningar i socialt samspel och kommunikation
 • Begränsade upprepade beteenden, intressen och aktiviteter

För att kunna ge diagnosen autism, så behöver kriterier uppfyllas inom båda huvudområdena. Har man symtom bara inom ett av dessa områden, så är det alltså inte autism.

Det går inte att bota autism, vilket innebär att man har med sig diagnosen genom hela sitt liv. Däremot så kan rätt hjälp vid rätt tillfälle göra en stor skillnad i personens liv och livskvalitet.

Autism och intelligens

För många så är autism fortfarande associerat med en låg intelligens. I takt med att forskningen går framåt, så visar det sig dock allt mer att denna bild inte är sann. En studie som publicerades 2016 visade att det finns ett positivt samband mellan autism och hög intelligens, vilket alltså åter igen är helt motsatt vad man brukar förvänta sig med autism.

Från 1966 till 1998 så visade studier att bara 20% av personer med autism hade en ”normal” intelligens. Medan en undersökning år 2014 visade att närmare 75% hade nu en ”normal” till ”hög” intelligens. Vad kan förklara denna kollektiva ökning av IQ hos personer med autism?

Dels så kan själva diagnosen autism förklara svårigheten att mäta ett barns intellektuella förmåga. Tänk dig en pojke med språksvårigheter, som föredrar samma rutiner och som har svårt med starkt ljus, dvs vanliga drag för en person med autism. Sätt honom i ett starkt upplyst kontor, med en okänd person och be honom göra saker som han inte är van vid. Kommer han att kunna göra sitt bästa? Förutsatt att han i huvud taget kan slutföra testet?

Dels så anser man att det beror på den breda spridning och framgång som man fått av att tidigt påbörja olika träningsprogram. Eftersom man dessutom blivit bättre på att diagnostisera barnen i tidig ålder, så har sådana träningsprogram gått ner i åldrarna.

En del anser också att det kan bero på att man numera även inkluderar personer med en lägre grad av autism.

Man bör även beakta själva metodiken för inlärning. Om en person har inlärningsproblem, så behöver det inte per automatik innebära att de har en lägre intelligens. Det behöver bara innebära att de verktyg och metoder som används inte passar dem. Utveckling av verktyg har ju skett för personer med t ex dyslexi. Därför kan man tro att utvecklingen av nya verktyg och metoder även kan förbättra inlärningsförmågan hos personer med autism.

Autism är vanligt, men hur vanligt?

Autism påverkar barn i alla regioner runt om i världen oberoende av kön, etniskt ursprung eller socio-ekonomisk status.

Autism är nu så vanligt att man till och med börjar lära ut det i barnprogrammet Sesame Street. Det finns ingen enhetlig bild på hur vanligt förekommande ASD är. Däremot så vet man att antalet diagnostiserade fall har ökat drastiskt de senaste åren både i Sverige och runt om i övriga världen.

En av anledningarna till ökningen är att de officiella kriterierna för ASD har förändrats allt sedan de första gången publicerades på 1980-talet. Framförallt så verkar dock anledningen vara att man nu är bättre på att diagnostisera ASD. Tidigare så har barn med ASD fått andra diagnoser såsom psykos, språkstörningar, inlärningssvårigheter och personlighetsstörning. Dessutom så finns det en ökad medvetenhet bland föräldrar, vårdpersonal och lärare.

I en studie som utfördes av Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet, så följde man 20 000 barn under 10 år. Man undersökte alltså ett urval av barn, snarare än att mäta antalet barn som hade blivit diagnostiserade med ASD. Man kom då fram till att ASD ligger konstant på 0,95% eller 1 av varje 105. Detta kan alltså vara den officiella siffran på hur vanligt det är. Men det finns fortfarande mycket att lära, som även kan påverka den slutliga siffran.

Är autism mer vanligt bland pojkar?

Från början så sa man att det var främst pojkar som fick autism. Idag säger man att autism är 4 gånger (4:1) fler vanligt bland pojkar. Det kan därför verka som om det håller på att jämna ut sig mellan könen.

Det finns flera orsaker till detta. En anledning är att verktygen och metoderna för att diagnostiserad autism var främst utvecklade för pojkar. Därför är det svårare att fånga upp flickor som har autism. Det kan även vara så att kvinnor och flickor med ASD är bättre på att dölja sina symptom och/eller att de aldrig har blivit undersökta.

Som det är idag så brukar pojkar ofta diagnostiseras tidigare än flickor. Det finns undersökningar som till och med visar att om en pojke och en flicka har likadana symptom, så kommer flickan i mindre utsträckning att få diagnosen.

Det skulle även kunna finnas en faktisk skillnad mellan könen. Idag finns det några lanserade genetiska förklaringsteorier som bygger på kön. Det är dock än så länge bara teorier och har inte uppvisat något bekräftat resultat.

Välja om glaset är halvfullt eller halvtomt

Det är många som förknippar autism med något negativt. Man ska komma ihåg att personer med autism är lika olika eller lika som andra människor. Det kan finnas områden där de har en nedsatt förmåga. Det kan lika gärna finnas områden där de har en positiv förmåga. Det handlar ofta om att välja att se om glaset är halvfullt eller halvtomt.

Här kommer några exempel på hur man kan välja att se en förmåga på olika sätt:

 • En person med autism har ofta starkt begränsade intressen. De lär sig lätt saker som de tycker är intressanta och blir ofta erkända specialister inom sina valda områden.
 • En person med autism tycker ofta om att göra repetitiva aktiviteter. Detta gör att de kan arbeta oerhört fokuserat på en uppgift utan att bli störta av sin omgivning.
 • En person med autism tänker annorlunda. Detta kan göra stor nytta vid problemlösning eller att testa en existerande lösning.
 • En person med autism kan se detaljer som inte andra ser. Det gör att de kan hitta saker som andra missar.
 • En person med autism har svårt att spela sociala spel. Därför så är de rättframma och ärliga.
 • En person med autism kan vara mer stresskänslig. Eftersom de försöker undvika stress, så kommer de alltid i tid.
 • En person med autism kan ha svårt med de sociala koderna. Därför är de inte heller så fördomsfulla mot nya människor.

Kända historiska personer med autism

Eftersom diagnosen ASD är tämligen ny, så kan man inte med säkerhet säga om historiska personer hade ASD eller inte. Här kommer dock en lista på personer som man tror kan ha haft autism:

 • Andy Warhol, 1928–1987, USA, konstnär
 • Allan Pettersson, 1911–1980, Sverige, tonsättare
 • Albert Einstein, 1879–1955, Tyskland och USA, fysiker
 • Isaac Newton, 1642–1727, England, fysiker
 • Karl XII, 1682–1718, Sverige, kung
 • Ludwig Wittgenstein, 1889–1951, född i Österrike, filosof
 • Michelangelo Buonarroti, 1475–1564, nuvarande Italien, konstnär
 • Nicola Tesla, 1856–1943, dåvarande ungerska imperiet, uppfinnare
 • Paul Cézanne, 1839–1906, Frankrike, målare
 • Thomas Edison, 1847–1931, USA, uppfinnare
 • William Butler Yeats, 1865–1939, Irland, diktare

Världsautismdagen i Sverige

Det finns flera aktiviteter planerade runt om i Sverige. Bl a finns det aktiviteter planerad i på Kulturhuset i Stockholm.

SpotMi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om bl a autism, aspberger och annat relaterat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan ha betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer, så finner du information här.

---------------------------


Källor:

- Asperger-historia (2010)

- Autism & Aspberger förbundet, Autism i DSM5

- Autism Europe, About autism

- Autism speaks, Light It Up Blue

- Autism speaks, What is LIUB

- Autism speaks, White House will light it blue

- YouTube, Autism spectrum disorder (including Asperger syndrome)

- Autism science foundation, How common is autism

- BMJ 2015;350:h1961

- Centers for Disease Control and Prevention, ASD - Data & Statistics

- Dagens Medicin, Symtom på autism har inte ökat i Sverige (2015)

- FN, Världsautismdagen

- Frontiers in Neuroscience, Autism As a Disorder of High Intelligence (2016)

- Infoteket om funktionshinder, Vad är autism

- Interactive Autism Network, Measuring Intelligence in Autism

- Karolinska Institutet, Svensk MeSH, Intellektuell funktionsnedsättning

- Mångfaldsakademien och SpotMi, Vad är Autismspektrumtillstånd

- Riksförbundet Attention, ASD/Aspergers syndrom

- The National Autistic Society, Gender and autism

- TED talk by Wendy Chung, Autism - what we know (and what we don't know yet) (2014)

- YoutTube, Top 5 Facts about Autism

- Vårdguiden, Autism

---------------------------

SpotMi

SpotMi är en ny digital app som snart kommer ut på marknaden. Den ger företag möjlighet att aktivt använda sig av sina värderingar och nuvarande mångfald i sin sälj och marknadsföring. Därmed så öppnar den äntligen upp möjligheten för personer att hitta de företag som matchar upp på deras krav på värderingar och likabehandling. Det hjälper även personer att hitta de företag som kan tillgodose deras specifika behov såsom språkkunskap eller tillgänglighet samt att den hjälper föräldrar att navigera sin vardag. SpotMi är företagens verktyg att enkelt kunna få affärsnytta av sina nuvarande värderingar och mångfaldskompetens. SpotMi är appen som kommer leda utvecklingen i dagens samhälle där ”annorlunda” trendar mot att bli det nya ”normala”.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy