Skip to main content

Liten minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:00 CEST

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män?” Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2012.
Statistiken visar att genomsnittslönen år 2012 var 29 800 kronor. Högst lön hade män i landsting med en genomsnittslön på 39 800 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 23 500 kronor.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 13,9 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,2 procentenheter jämfört med året innan.

Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor krymper den oförklarade löneskillnaden till 6,1 procent.

Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år, som till stor del förklaras av att skillnaden bland de privatanställda tjänstemännen ökar

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män återfinns i olika yrken. Mellan 2005 och 2012 minskar skillnaden i alla sektorer med mellan 5,4 och 2,2 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

Del 2 av rapporten om kvinnors och mäns löner är en fördjupning som kan ses som en fortsättning på förra årets rapport. Då visade det sig att löneskillnaden mellan kvinnor och män i vissa utbildningar uppstår redan vid inträdet i yrkeslivet.

Årets fördjupning studerar om nyexaminerade kvinnor och män är väl matchade i förhållande till utbildningsnivån i sitt yrke och om löneskillnaden mellan nyexaminerade kvinnor och män varierar beroende på om individen har en utbildningsnivå som ligger i linje med genomsnittet inom yrket.

Rapporten visar att nyexaminerade kvinnor från högskolor och universitet oftare än männen återfinns i anställningar som inte motsvarar utbildningens nivå. Den visar också att löneskillnaderna mellan ”överutbildade” kvinnor och män är större än mellan matchade kvinnor och män.

Rapporten om löneskillnader finns att ladda ned på Medlingsinstitutets hemsida www.mi.se

Frågor om rapporten och lönestatistiken besvaras efter klockan 13 på onsdagen av Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg, telefon 08-545 292 42 eller 070-751 74 53

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.