Skip to main content

Löneutveckling till och med augusti

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till augusti 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent.

Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med augusti månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart augusti månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,8 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

– De låga ökningstalen förklaras delvis av att en stor del av arbetsmarknaden fick nya avtal i april och att många ännu inte fått ut de nya lönerna. Efterhand som de nya lönerna betalas ut kommer löneökningstakten att korrigeras upp, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

De löneavtal som slutits under 2013 innebär något lägre lönepåslag jämfört med fjolåret. Enligt preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet uppgår de avtalsmässiga löneökningarna för kalenderåret 2013 till i genomsnitt 2,2 procent, att jämföras med 2,8 procent 2012.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 oktober.

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.