Skip to main content

Löneutveckling till och med februari 2014

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet för de två första månaderna 2014 uppgick i genomsnitt till 2,9 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 3,2 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari och februari månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart februari månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,8 procent för näringslivet och 2,7 för hela ekonomin.

Den låga löneökningstakt som redovisas för staten från och med oktober månad 2013 hänger samman med att avtalen där löpte ut i september månad och att många statsanställda ännu inte fått ut nya löner. Siffrorna visar en uppgång i löneökningstakten sedan årsskiftet, i synnerhet för arbetare i privat sektor.

– Man ska inte dra för stora växlar på det. En stor del av uppgången förklaras av en urvalsrotation som innebär att nya företag tas in i urvalet, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

En urvalsrotation genomförs vid varje årsskifte och medförde denna gång att löneökningstakten blev cirka 0,3 procentenheter högre för såväl arbetare som tjänstemän än den annars skulle blivit.

– Uppgången i löneökningstakt under de första månaderna 2014 jämfört med slutet av 2013 ska bland annat ses i ljuset av detta. Normalt brukar effekterna av nytt urval i första hand slå på enskilda branscher medan påverkan på mer aggregerade nivåer oftast är försumbara. Bland annat blev löneökningstakten för tjänstemän inom handeln klart högre efter det senaste urvalsbytet. Denna gång har också nivån för totalen påverkats.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 april.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets hemsida.

Mer information:

Bo Enegren

08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.