Skip to main content

Löneutvecklingen första halvåret 2014

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juni månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart juni månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,4 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 augusti. Med hjälp av en enkel tumregel som utgår från hur de avtalsmässiga löneökningarna och de preliminära utfallen tidigare förhållit sig till de definitiva utfallen kan man få en uppfattning om det slutliga utfallet. För en beskrivning av beräkningen se http://www.mi.se/lonestatistik/konjunkturlonestatistik/

– Tumregeln indikerar att löneökningarna första halvåret 2014, som hittills uppmätts till 2,7 procent för hela ekonomin, kan förväntas bli 2,8–2,9 procent när utfallen blir definitiva, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

– När motsvarande tumregel användes för ett år sedan indikerade den att det preliminära utfallet på 2,0 procent för första halvåret 2013 skulle komma att uppgå till 2,5–2,6 procent när det slutliga utfallet beräknades. Det faktiska utfallet blev 2,5 procent.

– Löneökningarna för helåret är det inte möjligt att uppskatta något utfall för ännu.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets webbplats.

Mer information

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.