Skip to main content

Löneutvecklingen till och med april 2013

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med april månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart april månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 1,2 procent och för hela ekonomin 1,0.

– De låga ökningstalen förklaras av att en stor del av arbetsmarknaden fick nya avtal i april och att endast en mindre del av löntagarna fick ut de nya lönerna samma månad. Efterhand som de nya lönerna betalas ut kommer löneökningstakten för april månad att korrigeras upp, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

De löneavtal som slutits under 2013 innebär något lägre lönepåslag jämfört med fjolåret. Enligt preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet uppgår de avtalsmässiga löneökningarna 2013 till i genomsnitt 2,2 procent, att jämföras med 2,8 procent 2012.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 28 juni. Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets hemsida.

Mer information: Bo Enegren

08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.