Skip to main content

Löneutvecklingen till och med augusti 2016

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för augusti månad visar att lönerna ökade med 1,8 procent jämfört med augusti 2015. Siffran gäller för både näringslivet och ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för augusti månad är dock fortfarande preliminära och kommer med all sannolikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Revideringarna är normalt störst för månader i det andra kvartalet när många löntagare får ny lön. Eftersom det genomförs en stor avtalsrörelse under året väntas betydande revideringar ske även för det tredje kvartalet. Det beror på att lokala förhandlingar tenderar att bli klara jämförelsevis sent under året när det är ett stort avtalsår.

För perioden januari till och med augusti 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och ekonomin som helhet till i genomsnitt 2,0 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet omfattningen av och innehållet i de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första åtta månader, när siffrorna väl blir definitiva. Det är främst för tjänstemän i näringslivet och för anställda i kommuner och landsting som siffrorna kommer att revideras upp när vi får i nya utfall. Beräkningen är dock behäftad med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten de första åtta månaderna ser alltså ut att ligga på samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 31 oktober.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.