Skip to main content

Löneutvecklingen till och med februari 2016

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 09:03 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till i genomsnitt 2,2 procent för de två första månaderna 2016. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan avser genomsnittet för januari och februari månad 2016 jämfört med motsvarande period 2015. När enbart februari månad 2016 jämfört med samma månad ett år tidigare var ökningstakten 2,2 procent, både i näringslivet och i hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande upp, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Normalt sett är revideringarna störst under det andra kvartalet, eftersom många lönerevisioner då äger rum.

– I ekonomin som helhet brukar ökningstakten för januari och februari månad normalt revideras upp med cirka 0,3 procentenheter mellan första och sista utfall. Om revideringarna följer det normala mönstret innebär det att de definitiva löneökningarna landar på omkring 2,5 procent för årets första två månader. Därmed ligger de nära de ökningstakter som vi kunnat observera under avslutningen av 2015, säger Valter Hultén, makroekonom på Medlingsinstitutet.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 april.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.