Skip to main content

Löneutvecklingen till och med mars 2013

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:05 CEST


De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,2 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 2,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med mars månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart mars månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 2,0 procent och för hela ekonomin 2,2.

– Inom industrin bromsade löneökningstakten in påtagligt i februari månad, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

– Det har delvis att göra med tidsprofilen i industrins avtal. Under 2012 genomfördes i allmänhet lönrevisionerna i februari månad medan lönerevisionerna 2013 normalt ligger i april månad. Detta verkar neddragande på löneökningstakten i februari och mars månad.

För arbetare skedde en viss uppgång i löneökningstakten i mars jämfört med i februari, vilket delvis har att göra med hur påsken inföll 2013 jämfört med i fjol.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 maj.

I statistiken har så kallade sifferlösa avtal tidigare satts till noll. Eftersom den typen av avtal nu blivit vanligare riskerar de att ge en felaktig bild av löneutvecklingen om de sätts till noll. Därför exkluderas de nu i de beräkningar som ligger till grund för Medlingsinstitutets diagram från år 2009 och framåt.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Mer information Bo Enegren 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.