Skip to main content

Löneutvecklingen till och med november 2015

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med november 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med november månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. När man enbart jämför november månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,3 procent för näringslivet och 2,3 för hela ekonomin. Lönerna i staten ökade med endast 1,3 procent. Detta beror på att 2015 års lönerevisioner i staten endast i liten utsträckning blivit klara. I kommunerna ökade lönerna med 2,8 procent och i landstingen med 2,4 procent.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 januari.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.