Skip to main content

Svag krona och måttliga löneökningar håller konkurrenskraften uppe

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 10:43 CEST

Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

De svenska företagen har trots högre arbetskostnadsökningar än i omvärlden stått sig väl i konkurrensen tack vare en stark produktivitetstillväxt. Sedan strax före finanskrisen har emellertid produktiviteten utvecklats väsentligt svagare än tidigare, men ungefär i linje med konkurrentländerna. Däremot har såväl produktion som sysselsättning utvecklats förhållandevis svagt i svensk industri.

Samtidigt som enhetsarbetskostnaderna minskat under en längre period har också priserna fallit, vilket medfört att företagens vinstandel 2014 var låg i ett historiskt perspektiv och även i jämförelse med flera konkurrentländer. De senaste åren har arbetskraftskostnaderna utvecklats i linje med omvärlden som en följd av en långsammare ökningstakt i Sverige men också högre löneökningar i vårt viktigaste konkurrentland Tyskland. De förhållandevis dämpade löneökningarna och de senaste årens försvagning av kronan bidrar till en återhämtning av vinster och konkurrenskraft 2015.

Mer information

Bo Enegren, 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.