Skip to main content

Beslut vid Mekonomens årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 16:02 CEST

 

  • Ordinarie utdelning till aktieägarna om 6 SEK per aktie.

• Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp.

• Beslut om att anställda butikschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiksbolag och därmed kunna bli delägare.

Mekonomens vd och koncernchef, Håkan Lundstedt, sammanfattade i sitt anförande året 2008 med att kommentera att Mekonomen haft ett mycket starkt år, trots en svag konjunktur och utveckling av totalmarknaden. Stärkt varumärke, lansering av nya butiks-, verkstads- och företagskoncept samt ökat antal butiker och verkstäder har under 2008 bidragit till att Mekonomens rörelseresultat för helåret ökade till 251 MSEK och att intäkterna ökade med 6 procent.

- Vi ser att kunder under 2009 målmedvetet söker alltmer prisvärda alternativ och föredrar tydliga koncept med hög trovärdighet. Detta möter vi exempelvis med Mekonomen Direkt där kunden kan komma i kontakt med Mekonomen, med ett samtal till 0771-72 00 00, dygnet runt. Under 2009 kommer vi att expandera Mekonomen Direkt och Mekonomen Fleet, vårt företagserbjudande, även till Danmark och Norge. Vi kommer också att ha 60 Mekonomen Medium och Mega-enheter, med butik och verkstad i anslutning till varandra, i slutet av 2009 och kommer att öka antalet anslutna verkstäder med minst 100 stycken. Med dessa satsningar kan vi nu säga att vi gör BilLivet enklare för konsumenter och företag och stärker därigenom vår position ytterligare.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna utdela totalt 6 SEK per aktie. Av utdelningen avser 6 SEK per aktie ordinarie utdelning som baseras på årets resultat. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 april 2009.

Val av styrelse
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.


Arvode åt styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 320 000 SEK (320 000) till styrelsens ordförande, 240 000 SEK (240 000) till styrelsens vice ordförande samt vardera 160 000 SEK (160 000) till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butikschefer i helägda butiksbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiksbolag.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslag framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00
Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk¬samhet, cirka 200 butiker och mer än 1000 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.