Skip to main content

Bokslutskommuniké Januari - December 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:34 CET

1 januari – 31 december

 • Intäkterna ökade med 10 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.
  Innan justering ökade intäkterna med 8 procent till 3 447 (3 206) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 49 procent till 485 (325) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 14 (10) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 50 procent till 485 (323) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 351 (237) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 10,95 (7,38) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 24 procent till 358 (289) MSEK.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 49 (36) procent.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 8,00 SEK (7,00).

1 oktober – 31 december

 • Intäkterna ökade med 13 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.
  Innan justering ökade intäkterna med 9 procent till 892 (815) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 110 (81) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 12 (10) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 35 procent till 111 (82) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 78 (62) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 2,52 (2,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 50 procent till 135 (90) MSEK.
 • Nettoskulden uppgick till 12 MSEK jämfört med nettokassan om 30 MSEK föregående år.
 • Efter periodens slut har avtal träffats om att förvärva Sørensen og Balchen av Otto Olsen Invest.

VD:s kommentar

Ett framgångsrikt år för Mekonomen

Resultat efter finansnetto ökade med 50%

Mekonomens rörelseresultat för helåret 2010 ökade till 485 MSEK (325 MSEK) och intäkterna ökade med 10 procent, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 8 procent till 3 447 MSEK (3 206 MSEK). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 36 procent till 110 (81) MSEK. Intäkterna ökade med 13 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 9 procent. Mekonomen klarade tillväxtmålet på 10 procent under 2010 och tillväxten nådde 13 procent under det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet i Danmark för helåret 2010 steg till 45 (5) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6 (1) procent. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt under hela året, men i synnerhet under det fjärde kvartalet. Det är mycket glädjande att vändningen i Danmark nu är genomförd. Detta är ett resultat av såväl lyckade marknadssatsningar som ett hårt arbete av den danska ledningen för att uppnå kostnadseffektivitet.

Både i Norge och i Sverige redovisas mycket goda resultat. Norge ökade rörelsemarginalen för helåret till 18 (16) procent och omsättningen med 12 procent. Även i Sverige ökade rörelsemarginalen till 18 (16) procent medan omsättningen ökade med 10 procent.

Antalet anslutna verkstäder ökade till 1 336 (1 206) och antalet butiker till 230 (220). De första två Mega-enheterna öppnade i Finland i november och december, vilket utökade Mekonomens geografiska marknader till fyra stycken.

År 2010 har varit ett starkt år för Mekonomen, då de satsningar som initierades under 2008 och 2009 givit resultat. Framför allt de tre första kvartalen kan karaktäriseras som en konsolideringsperiod, men samtidigt med en stark utveckling av rörelseresultatet. Utnämningen till årets butikskedja var ett kvitto av flera på att 2010 varit ett framgångens år.

Under det fjärde kvartalet 2010, och hittills under det första kvartalet 2011, har betydande satsningar genomförts, på nya Mega-enheter, etableringen i Finland, förberedelser inför etableringen på Island, breddningen av sortimentet med snöskoterdelar och marint (med bland annat förvärvet av Marinshopen), integration av Speedy samt förberedelser inför förvärvet av Sørensen og Balchen (bildelskedjan BilXtra). Kostnaden för dessa satsningar under det fjärde kvartalet uppgår till 10 MSEK och beräknas uppgå till cirka 25 MSEK under det första kvartalet i år.

Nu byggs plattformen för nästa fas av Mekonomens utveckling. Efter konsolideringsfasen under de första tre kvartalen 2010 blir 2011 ett år av offensiva satsningar.

I januari har den underliggande marknaden varit svag, jämfört med samma period föregående år. Det är naturligt, med tanke på den köldsituation som rådde föregående år. Februari månad har hittills visat på en mer positiv utveckling och Mekonomen noterar en starkare tillväxt än totalmarknaden i Norden.

Förvärvet av Sørensen og Balchen är ett led i Mekonomens nordiska strategi och nu ökar tempot. Det finns en bra struktur inom koncernen för att hantera flera parallella projekt samt att utvinna maximal effekt av dessa. Mekonomens varumärke har stärkts i samtliga nordiska länder under 2010 och med nya marknadsinriktade satsningar kommer Mekonomen att flytta fram sina positioner ytterligare.

En av de viktigaste faktorerna för Mekonomens framgång 2010 har varit, att i en traditionell bransch, alltid sätta kunden i fokus och skapa koncept som ligger i tiden. Det ska vi fortsätta med i oförminskad styrka 2011.

Mekonomens resa har bara börjat!


Håkan Lundstedt
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 200 butiker och mer än 1000 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.